"Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft." (Joh. 3 16)


 

Wekelijkse afkondigingen en liturgie

 

zondag 9 december

 

Afkondigingen

(Afkondigingen worden vanwege de actualiteit op website geplaats ná de diensten. De liturgie vóórafgaande aan de diensten)


Namens de kerkenraad zijn er de volgende mededelingen.

Collecten

Er zijn vandaag drie collecten. De eerste is bestemd voor het Daycare House Kibera. De tweede is voor het werk door de kerkrentmeesters; aan de uitgang wordt gecollecteerd voor pastoraat en prediking.


Diensten

Donderdag 13 december

Kerstviering in woon- en zorgcentrum Avondlicht; voorganger is dhr J. Veltrop uit Vianen; medewerking wordt verleend door christelijk gemengd koor Soli Deo Gloria. De dienst begint om 19.30 uur, vanaf 19.00 uur is er koffie.


Diensten volgende week zondag, DV 16 december

!!!!!!9.30 uur: ds J.H. de Vree (Achterberg). De dienst van volgende week zondagochtend begint dus om halftien, een half uur eerder dan gebruikelijk.

18.30 uur: ds J.W.J. Guis (Ridderkerk); aansluitend aan de dienst van volgende week zondagavond hopen we weer een zanguurtje te houden.


Voorbede

In de voorbede dragen we op de zieken en alle mensen die in spanning leven rond operaties en onderzoeken.


Ina van der Meijden - de Groot (Lindelaan) heeft slechte uitslagen te verwerken gekregen. Ze is ernstig ziek.


Kringwerk

De kring Groeien in Geloof komt morgen, maandag 10 december bijeen in het kerkelijk centrum. Aanvang 20. 00 uur.


Follow Me en Follow Me Next

Komende dinsdag, 11 december, is het weer Follow Me en Follow Me Next. Aanvang 20.00 uur.


Kerststerren

De vrijdag gehouden verkoping van kerststerren heeft opgebracht het mooie bedrag van 2011,75 euro. Iedereen die een bijdrage heeft geleverd wordt heel hartelijk bedankt.


Kerstactie 2018

Voor de kerstactie van de beide kerken uit Herwijnen worden nog vrijwilligers gezocht, voor het huis-aan-huis bezorgen van een kleine attentie. Er zijn wijken van ongeveer 20 à 25 adressen.

Bij de ingang van de kerk ligt een intekenlijst. U kunt daarop eventueel ook de voorkeur voor een wijk aangeven. Het ophalen van het materiaal is zaterdag 15 december tussen 10.00 en 11.00 uur in de Gereformeerde Kerk. De attenties worden voor Kerst rondgebracht.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

 

Liturgie
Ochtend

Voorganger: Ds. A.P.D. Zijlstra, Ede


Zingen Aanvangslied: Weerklank Psalm 55 vers 1 & 7 “O God, neem mijn gebed ter ore”
· Stil gebed
· Votum en groet
· Zingen: Berijming 1773 Psalm 80: 1 en 2 “Neem, Isrels Herder, neem ter ore”
· Lezing van de Wet
· Zingen: Weerklank Psalm 80: 10 “Doe ons uw kracht ten leven blijken, dan zullen wij van U niet wijken.”
· Gebed
· 1e Schriftlezing: Lucas 1:5-20 (HSV)
· Zingen: Berijming 1773 Psalm 95: 2 en 4 “De Heer’ is groot, een heerlijk God
· 2e Schriftlezing: Lucas 1:26-38 (HSV)
· Zingen: Weerklank 114: 1 en 3 “Verwacht de komst des Heeren” |

(tijdens het voorspel verlaten de kinderen de kerk om naar de Zondagsschool te gaan, zij zullen daar het volgende verhaal te horen krijgen: Rachab)

· Verkondiging
· Zingen: Lofzang van Zacharias, verzen 3 en 4 “Hij speld’ ons, dat wij ’t allen tijd”
· Gebed
· Collecte (tijdens het voorspel voor het slotlied komen de kinderen terug in de dienst en gaan bij hun ouders zitten)
· Zingen van het slotlied: Berijming 1773 Psalm 56: 5 “Ik roem in God, ik prijs ’t onfeilbaar woord”
· Zegen 

Avond

Voorganger: Ds. G. Mulder, Kootwijk

Aanvangslied: Weerklank Ps. 56: 1 en 2
Votum en groet
Ps. 89: 3 en 7
Geloofsbelijdenis
Weerklank Ps. 72: 10
Gebed
Schriftlezing: Lukas 1: 26 t/m 45;
Tekst Preek: Lukas 1: 39 t/m 45
Ps. 145: 2 + 7
Prediking
Weerklank Lofz. van Elisabeth Lied 46 : 1, 2, 3 en 4
Gebed
Ps. 66: 8 + 10
Zegen

Homepage