" Noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel zal ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere." (Rom. 8: 39) 

Uit de gemeente

Zieken
Mw. Van Boggelen-de Jongh, Molenkamp, is een aantal dagen opgenomen geweest in het Beatrixziekenhuis in Gorinchem. Zij woont inmiddels  in Woon- en Zorgcentrum Avondlicht.

Dhr. Arie v.d. Bijl, eveneens van de Molenkamp, kreeg afgelopen week na een aantal onderzoeken te horen dat hij met spoed moet worden geopereerd. Als alles goed is verlopen is hij bij het uitkomen van dit kerkblad reeds geopereerd in het Beatrixziekenhuis.

Ook deze keer denken we aan hen die in afwachting zijn van uitslagen en onderzoeken.
Wij wensen iedereen die het moeilijk heeft door ziekte, gemis of wat een mens ook maar kan bezig houden Gods vertroostende nabijheid toe. 

 

Geboren
Op 17 maart is geboren Sven, zoon van Arnold en Miranda Pippel-van Baalen. Zij wonen aan de Meikampgraaf 6 te Hellouw.
Het is een wonder en een grote vreugde om een kind te mogen ontvangen van onze Heere God. Dit stemt tot grote dankbaarheid. Dankbaar ook dat de zwangerschap en geboorte goed is verlopen en dat moeder en kind gespaard zijn gebleven en in goede gezondheid verkeren. Een klein mensenkind, dat zoveel vreugde kan brengen in het leven van mensen. We bidden en wensen de ouders een goede tijd toe en dat Sven gezond en onder Gods Zegen mag opgroeien. Het is een genadegave dat God zoveel goed doet en dat eenieder dat ook mag weten. De gelukwensen gaan uiteraard ook uit naar de grootouders.

Huwelijks jubileum
Op DV 7 april hopen Teus Hijkoop en Nel Hijkoop-Maat, Bloklandweg 3 te gedenken dat zij 40 jaar getrouwd zijn. Terugkijkend is die periode van veertig jaar niet ongemerkt voorbijgegaan. Er waren hele fijne gebeurtenissen waar met genoegen en dankbaarheid op terug gekeken mag worden. Maar ook zijn er moeilijke tijden bij geweest. Rondom de gezondheid van Nel waren er grote zorgen en ook nu nog zijn die er. Zorgen, waarbij je menselijkerwijs gesproken soms de moed wel eens in de schoenen zou zakken. Treffend is dan ook de tekst die op de kaart van de aankondiging van dit jubileum staat vermeld, “Werpt alle bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor U”.
Daaruit spreekt een groot vertrouwen op Gods belofte dat Hij in tijden van nood uitkomst zal geven. Daar zal ook om zijn gebeden tot de Heer. Er werd altijd weer vooruit gekeken en het positieve werd gezocht, het leven en het werk gaat door, zo werd dan gezegd. Samen hebben ze twee dochters gekregen en inmiddels is de familie uitgebreid met schoonzonen en kleinkinderen. We zijn dankbaar voor al het vrijwilligerswerk dat Nel al die jaren binnen onze gemeente heeft gedaan en doet. Zoals we ook dankbaar zijn voor het vele werk dat Teus als kerkenraadslid in de gemeente doet. En dat naast het werk op zijn boerenbedrijf wat in deze tijd ook niet gering is. Wij feliciteren Teus en Nel, kinderen, schoonzonen en kleinkinderen van harte met dit 40-jarig huwelijksjubileum en bidden en wensen hen voor de toekomst Gods onmisbare Zegen toe.

 

Uit dankbaarheid
Ik wil iedereen bedanken voor de vele kaarten, presentjes, belangstelling en gebeden n.a.v. mijn knieoperatie.
Ik dank God voor zijn goede zorgen.
Bertha de Jongh

 

In Memoriam Johanna Francina Stroom – Krijger
Dinsdag 13 maart is in Woon- en Zorgcentrum Avondlicht overleden Johanna Francina Stroom – Krijger. Mw. Stroom is overleden in de leeftijd van 97 jaar. We mogen terugkijken op een gezegend leven als diakones. Haar leven was dienstbaar zijn en liefde geven.

De trouwtekst in haar Bijbel sprak daar ook van: “De liefde vergaat nimmermeer” (1 Korinthe 13: 8). Deze hebben we dan ook als uitgangspunt genomen voor de verkondiging in de afscheidsdienst op dinsdag 20 maart. Mw. Stroom (zuster Jo) was sinds 2 maart 1995 weduwe van Anton Stroom. Ze is op 65 jarige leeftijd met Anton getrouwd. Gezien haar leeftijd is haar huwelijk kinderloos gebleven. De kinderloosheid was voor haar heel verdrietig, mede omdat de eigenschappen ‘zorgen en troosten’ in haar genen zaten, maar later in haar leven heeft ze het een plek kunnen geven. Hoe bijzonder en krachtig haar eigenschappen waren kwam ook tot uitdrukking in de omschakeling die ze maakte van diakones naar burger.

In het personeelsblad van de diakonessen werd bij haar afscheid geschreven: “Voor alles was zuster Jo diakones: zij heeft haar werk steeds willen doen vanuit haar geloof: In alle eenvoud heeft zij haar werk verricht, stond niet op haar strepen, maar deed het met anderen. Bij haar patiënten had zij oog, zowel voor hun lichamelijk als hun geestelijk welzijn.” Wat een voorbeeld heeft zij ons achtergelaten.

Dinsdag 20 maart hebben we haar lichaam begraven op de begraafplaats aan de Jeroen Boschlaan 26 in Zwijndrecht. We condoleren de achterblijvende familieleden.

Rook Verkaik

 Follow Me
Dinsdag 27 maart om 18.30 uur komen we dit seizoen voor de laatste keer bij elkaar. We bekijken en luisteren dan naar muziek van The Passion en gaan verder in ons werkboek. Daarna gaan we tegen 19.00 uur gezamenlijk naar de kerk voor de bijeenkomst van de Stille Week. Dat lijkt me een gepaste afsluiting van ons seizoen. Weet je welkom!!

 

Kring Groeien in geloof
Dinsdag 27 maart komt ook de Kring Groeien in geloof samen. We doen dat na de samenkomst in de kerk. We lezen deze avond Lucas 15: 11 – 32, de gelijkenis van de verloren zonen. Op welke zoon lijken we het meest? Op welke zoon zou u / jij willen lijken? Deze keer dus een bekende gelijkenis, maar we hopen dat er met de Geest van God nieuw licht op mag vallen voor ons leven. Wees welkom!

 

Bijbelgesprekskring
Maandag 9 april hopen we elkaar weer te ontmoeten. Deze keer liggen de Psalmen 130 en 131 voor ons. Psalm 130 is een Psalm vanuit de diepte en Psalm 131 spreekt van een stil vertrouwen. Psalm 130 was de lievelingspsalm van Maarten Luther. Hij vertaalde deze Psalm op een bijzondere manier, die ons veel te zeggen heeft. We zien uit naar een vruchtbare bespreking.
Rook Verkaik


Avondgebed in de Stille week
In de zogenoemde Stille week, de week voor Pasen, is er van maandag 26 tot en met donderdag 29 maart iedere avond om 19.30 uur weer een avondgebed in de Hervormde Kerk. Deze avondgebeden zijn korte diensten van inkeer en van bezinning op het lijden en sterven van onze Heere Jezus Christus. Naast zingen en gebed staat in het avondgebed de lezing van het lijdensevangelie centraal. Dit jaar doen we dat uit het evangelie van Lukas. Na elke lezing is er stilte om het gelezen Woord te overdenken.
U bent van harte uitgenodigd om aan deze eenvoudige maar mooie samenkomsten deel te nemen.
En uiteraard bent uw welkom in de avonddienst op Goede Vrijdag (aanvang 19.30 uur) en in de diensten op Paaszondag 1 april (9.30 uur).

 

Doopaangifte
Ouders die hun kind of kinderen willen laten dopen, kunnen dat tot uiterlijk woensdag 28 maart melden bij scriba Dirk van Arkel, Molenkamp 7 in Herwijnen. Telefoon  0418-582269. Mailadres: scriba@nhkherwijnen.

 

Avond voor ouders jonge gezinnen
De leiding van de zondagsschool en de kerkenraad houden op dinsdag 10 april een avond voor de ouders van de kinderen die naar de zondagsschool gaan. Ook ouders van kinderen die de zondagsschool nog niet bezoeken zijn van harte welkom. De avond heeft plaats in het kerkelijk centrum en begint om 20.15 uur.
Hoe de avond er precies uitziet? Daar wordt nog aan gewerkt. In elk geval hoopt de leiding van de zondagsschool die avond te vertellen wat er op de zondagsschool zoal wordt gedaan. Maar er zullen ook enkele andere onderwerpen aan bod komen; u krijgt daarover meer informatie in de uitnodigingen die nog worden verstuurd.

We hopen uw belangstelling en misschien wel nieuwsgierigheid te hebben gewekt en willen u nu vragen deze avond alvast vrij houden in uw agenda.
We hopen (dan wel rekenen) op uw komst!

Leiding zondagsschool Bethel en kerkenraad.

 

Biddag
De tussenstand van de biddagcollecte is € 1.435,70. Dat is inclusief de giften die tot nu toe via de bank zijn overgemaakt.

Wie nog een gift wil overmaken kan dat doen via:
NL42  RABO 03280 00531
NL10  INGB 0000 950925
tnv hervormde kerk Herwijnen

Graag onder vermelding van Biddag 2018. U kunt uiteraard ook een gift doen via de collectezak, of via kerkelijk werker, kerkenraadsleden of bezoekdames.

De opbrengst is bestemd voor het plaatselijke kerkenwerk.
Hartelijk dank voor uw medewerking

 

Paascollecte
Gelijktijdig of ongeveer gelijktijdig met dit kerkblad ontvangt u de enveloppe voor de Paascollecte. Pasen is een belangrijk feest voor de christelijke gemeente: Jezus Christus heeft de dood overwonnen! Een boodschap van hoop en verwachting. Vanuit die geweldige boodschap is Pasen een mooie gelegenheid voor een gift aan de plaatselijke gemeente, waarmee de blijde boodschap van het evangelie verder uitgedragen kan worden. Hartelijk bij u aanbevolen.

 

Kerkbalans 2018 ;'Geef voor je kerk'.
De  tussenstand van de Actie Kerkbalans is inmiddels € 59.361,24.

We zijn dus verder op weg gaan naar de € 60.000 euro. Zoals bekend, hopen we uiteindelijk uit te komen op € 65.000. We hebben dus nog wat stapjes te maken, maar we hebben er ook vertrouwen in dat we als gemeente, met z'n allen, de schouders eronder gaat zetten om dat doel te halen.
Mocht u er door omstandigheden nog niet toe gekomen zijn een bijdrage over te maken, dat kan natuurlijk altijd nog, via:
 
NL42  RABO 03280 00531
NL10  INGB 0000 950925
tnv hervormde kerk Herwijnen
onder vermelding van Kerkbalans 2018

Mocht iemand bij nader inzien een extra gift willen doe of haar bijdrage nog wat willen verhogen, ook dat is uiteraard mogelijk.

Iedereen hartelijk bedankt voor zijn of haar bijdrage.

Misschien dat de bekende tabel kan helpen om de hoogte van uw bijdrage te bepalen.

De tabel voor de Actie Kerkbalans
Netto inkomen             Bijdrage kerkbalans     Bijdrage per jaar 
per maand:                  percentage                   in euro’s        
€ 0 - € 500                   0,5%                           € 0 -     € 30
€ 501 - € 1.000            1,0%                           € 60 -   € 120
€ 1.001 - € 1.500         1,5%                           € 180 - € 270
€ 1.501 - € 2.000         2,0%                           € 360 - € 480
€ 2.001 - € 2.500         2,5%                           € 600 - € 750
€ 2.501  of meer         3,0%                           € 900 of meer

Hebt u vragen of opmerkingen: benader gerust een van de kerkrentmeesters ( Arjo Hobo, Gijs Pippel, Henk de Bruin en Dik de Joode). Of stuur een mailtje naar info@nhkherwijnen.nl
De kerkrentmeesters


Behoefte aan contact of bezoek?
Iedereen die behoefte heeft aan bezoek of contact met de kerk (of die weet dat iemand anders dat heeft), kan dat melden bij:
ouderling J. van Kuilenburg: 0418-581267
of bij scriba D. van Arkel: 0418-582269
of bij de wijkouderling of bij een ander kerkenraadslid.
mailen kan ook: pastoraat@nhkherwijnen.nl

 

Paasgroetenactie Friedensstimme
Mede gezien de positieve reacties van de voorgaande jaren wil de zendingscommissie ook dit jaar een Paasgroetenactie van de Stichting Friedensstimme organiseren. Deze stichting ondersteunt verdrukte en vervolgde christenen onder meer door verspreiding van christelijke lectuur in de landen van de voormalige Sovjetunie.
Dat het verzenden van de pakketten ook daadwerkelijk gewaardeerd wordt blijkt uit een bedankbrief. Medewerkers van stichting Friedensstimme zijn het afgelopen jaar op werkbezoek geweest in o.a. de voormalige Sovjet Unie. In veel gemeenten spraken onze Russische broeders en zusters hun dank uit voor het sturen van de postpakketten. Hun vraag was dan ook om een ieder hiervoor te bedanken.

 

https://www.jobfish.nl/files/large/06c7d5348105f0c/friedensstimme.jpgHoe gaat het één en ander in zijn werk?
Op DV zondag 1 april 2018 (1e paasdag) staat er achterin de kerk een tafel waarop lectuurpakketten liggen. De pakketten worden na de dienst aangeboden aan u, maar net als vorig jaar geldt: op = op!!
U mag daarom ook voor de dienst al een envelop meenemen. Op deze manier bent u zeker van een pakket om te verzenden naar vervolgde christenen.
Deze pakketten worden door Friedensstimme kosteloos ter beschikking gesteld en zijn al voorzien van een adres. Het is de bedoeling dat deze pakketten door leden van onze gemeente worden gefrankeerd en verzonden.
Als u/jij hieraan mee wilt werken komen dus alleen de verzendkosten voor uw/jouw rekening (€ 8,40 – 6 postzegels Internationaal nr. 1).
De adressen die op de pakketten staan zijn van voorgangers, evangelisten, leidinggevenden van zondagsscholen of van bibliotheken. Deze behoren tot de gemeenten van niet-geregistreerde baptisten, verspreid over de gehele voormalige Sovjetunie. Zij zorgen voor de verdeling van de lectuur.
Om elke envelop zit een wikkel met daarin een handleiding voor de verzending. Hierin kunt u lezen hoe de verzending precies in zijn werk gaat. Het is de bedoeling dat u deze handleiding leest en het pakket volgens de regels verstuurd (anders komt een pakket niet aan). Wanneer u nog een extra kaart bij het pakket voegt kan het pakket te zwaar worden en de verzenkosten naar 13 euro gaan, omdat u dan in een andere gewichtsklasse zit van het pakketje.

Mocht u/jij nog vragen hebben dan kunt u altijd contact opnemen met de A’da de Bruin – van der Vliet, tel.nr. 582153.
Wij vertrouwen erop dat alle pakketten kunnen worden verzonden en dat u/jij dit werk ondersteunt met uw/jouw gebed. Op deze manier mogen we een klein steentje bijdragen aan de verspreiding van het evangelie.
De zendingscommissie

 

Veertigdagentijd: snoeitijd!
Onverwacht veranderde onze Veertigdagentijd van inkeer in een heftige snoeitijd.
Zo kregen we een krantenartikel onder ogen met de kop “Meer dan 700 kerken in Kigali gesloten”. Schokkend zoveel kerken dicht, maar gelukkig niet in onze diocese, was onze eerste reactie. Totdat een predikant vertelde dat ook zijn kerk gesloten was. Anderen bevroegen elkaar hoe het met hun kerk gesteld was.
Wat is er aan de hand? Plotseling is de overheid begonnen met het controleren van alle kerken in en rond Kigali op veiligheid. Heel veel kerken voldoen niet aan de eisen en zijn per direct gesloten. Om ze weer open te krijgen moet er soms veel gebeuren, zoals het installeren van watertanks, het opknappen van de toiletten, een parkeerterrein aanleggen, enz.
Later begrepen we dat er sprake is van wildgroei wat betreft het starten van nieuwe kerken.
Predikanten zijn druk in gesprek met overheidsinstanties in de hoop uitstel te krijgen. Soms lukt dat en mag de kerk tijdelijk weer open. Verder zijn ze samen met de gemeenteleden hard aan de slag gegaan om de vereiste verbeteringen door te voeren.

Enkele feiten:
In kerkdiensten wordt er niet openlijk voor gebeden.
Kleuterscholen, die in de kerk zitten, mogen gewoon doorgaan.
Financiële prioriteiten liggen in de kerk nu ineens ergens anders. Wat gaat er gebeuren met Evangelie verspreiding via ICT, scholen, vakantiebijbelwerk, enz. ?
Opvallend is dat het onder deze omstandigheden zo rustig is in Rwanda. Het doet denken aan een zwijgende Jezus.

In deze tijd van inkeer en zelfreflectie kwam in één van de diensten de gelijkenis van de Ware Wijnstok (Joh.15) aan de orde. Deze Bijbelse boodschap in combinatie met de harde maatregelen van de overheid zette ons tot nadenken. Voor ons, christenen, is het snoeitijd in de kerk èn in ons hart om zo nog meer vrucht van goede kwaliteit te kunnen voortbrengen. Het is pijnlijk, maar nodig. Gelukkig weet onze Vader, de landman wat Hij doet!

Dank dat er een grote saamhorigheid onderling is ontstaan tussen gemeenteleden.

Bid dat de overheid de verzoeken om uitstel accepteert en dat de vereiste verbeteringen doorgevoerd kunnen worden, zodat samenkomsten van de gemeenten, doordeweeks en op zondag doorgang kunnen vinden.

Gezegende Paasdagen!
 

 

 

 

 

 

Soli Deo Gloria voorjaarsconcert zaterdag 14 april
Christelijk Gemengd koor "Soli Deo Gloria" uit Herwijnen geeft D.V. op zaterdag 14 april a.s. een voorjaarsconcert in de Gereformeerde Kerk te Herwijnen, aanvang 19.30 uur.
Deze avond treden op Christelijk Gemengd Koor "Soli Deo Gloria" uit Herwijnen onder leiding van Ruben Weverling en  het interkerkelijk gospelkoor "Sound of Joy" uit Werkendam onder leiding van Marcel van der Poel.
Muzikale begeleiding door combo's.
Het thema van deze avond is "De reis van je leven"

Toegang is gratis. Collecte bij de uitgang.

 

Cursus Zelfvertrouwen – stichting Schuilplaats logoSchuilplaatsDMWfc
Vraagt u zichzelf vaak af wat anderen van u vinden? Heeft u moeite met ‘nee’ zeggen? Denkt u vaak negatief over uzelf? Worstelt u als christen met zelfvertrouwen? Wellicht is de cursus zelfvertrouwen iets voor u/ jou.
In de cursus zelfvertrouwen leert u op een realistische en Bijbelse manier naar uzelf te kijken. U ontdekt waar u goed in bent en waar u aan kunt werken.
De cursus wordt georganiseerd door Stichting Schuilplaats in samenwerking met Diaconaal Maatschappelijk Werk Woudenberg. Vanaf D.V. 19 april 2018 starten we met deze cursus op donderdagochtend om de week van 9.30 – 11.30. De locatie is:  Eben Haëzer, Schoutstraat 8a in Woudenberg.
Voor informatie of aanmelden, bel dan naar: 0318 54 78 70 of mail naar: info@stichtingschuilplaats.nl
Zie ook onze website:www.stichtingschuilplaats.nl/cursussen

 

Ga naar de volgende kerkbladpagina: Rondom het woord