" Noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel zal ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere." (Rom. 8: 39) 

Uit de gemeente

Zieken

De heer Aart Blom uit de Molenstraat heeft een aantal dagen in het Beatrixziekenhuis in Gorinchem gelegen. Hij is inmiddels weer thuis, maar krijgt nog wel enkele onderzoeken.

We vernamen van gemeenteleden die een goede uitslag kregen na een periode van grote spanning. Dat geeft reden tot dankbaarheid. Maar het kan ook anders en dan geeft het juist reden tot zorg.

Onze kerkelijk werker, de heer Rook Verkaik, kreeg te horen dat hij in zijn behandelde oog blijvend gezichtsverlies zal houden. Anderen moesten, min of meer onverwacht, een behandeling ondergaan.


We willen ook denken aan hen die het psychisch moeilijk hebben.

Het is vaak niet aan de buitenkant te zien, maar wat kunnen mensen het moeilijk hebben door moeite en zorgen.


Als mensen schieten we vaak te kort naar elkaar toe. De Enige waar we met alles en altijd terecht kunnen is Jezus Christus, Die onze Borg en Zaligmaker wil zijn. Laten we in goede en minder goede tijden onze toevlucht nemen tot Hem.

Afgelopen zondagavond werd er gepreekt uit psalm 62. Boven deze psalm staat:

“God alleen is onze toevlucht”.


Geboren

Op 2 juli 2018 is geboren Willem Xander, zijn roepnaam is Raoul.

Hij is de zoon van Ralph en Jeanine Sneep en het broertje van Rohan, Dankbaar mogen we de Heere zijn dat hij het leven van Raoul en moeder heeft gespaard. Het is de Heere die het leven schenkt en de ouders mogen dit nieuwe leven in vreugde en dankbaarheid ontvangen en ervoor zorgen dat het mag opgroeien.

Op het geboortekaartje hebben de ouders het volgende gedichtje geschreven:

Je naam wordt zachtjes gespeld

Je bent zo bijzonder

Zelfs al je haren zijn geteld

Je bent een Scheppingswonder


We feliciteren Ralph, Jeanine en Rohan dan ook van harte met hun zoon en broertje.


In memoriam

Eens houdt het op….

Dat zei moeder de laatste tijd nogal eens. Ze voelde dat haar krachten minder werden. Maar dat het zo snel zou gaan hadden we niet verwacht. Donderdagavond zat ze nog aan de koffie en de andere ochtend was ze er niet meer.

Moeder is 7 december 1923 geboren in Numansdorp. Op 4 oktober 1951 trad zij in het huwelijk met Huibert Blom. Tijdelijk gingen ze wonen aan het kerkeneind, hun lievelingsplekje. Daarna verhuisden ze naar de Kolstraat. Ze mochten 41 jaar met elkaar getrouwd zijn. Het was een groot gemis toen haar man weg viel. Daarna heeft ze nog 12 jaar in de Zworrelstraat gewoond, en nog 12 jaar met veel plezier in Woon- zorgcentrum Avondlicht. Ook was ze graag bij de concerten van Wilhelmina. Ze heeft veel mee kunnen maken, waar ze ook heel dankbaar voor was.

Op 8 juni jl. overleed ze. Onze dank gaat uit naar ds. Hagedoorn die de begrafenisplechtigheid heeft geleid. Ook dank aan iedereen die met ons meegeleefd heeft na het overlijden van moeder.

Alle herinneringen bundel ik, en krijgen een speciaal plekje in mijn hart.

Dankbaar dat ik jullie dochter mocht zijn.

Liefs Ria


Jarigen in de gemeente

De volgende gemeenteleden van 85 jaar of ouder zijn jarig in de periode dat dit kerkblad verschijnt. Zo kunnen u en jij aan hen denken en hen een felicitatie ter bemoediging sturen.

Datum --Naam-------- Leeftijd

16-07 J. van Horssen 91

23-07 J. Kornet-Loef 91

27-07 M.G.M. de Fockert-v. Arendonk -86

23-08 C. Duizer-Dame-93


Behoefte aan contact of bezoek?

Iedereen die behoefte heeft aan bezoek of contact met de kerk (of die weet dat iemand anders dat heeft), kan dat melden bij scriba D. van Arkel: 0418-582269

of bij de wijkouderling of bij een ander kerkenraadslid.

mailen kan ook: pastoraat@nhkherwijnen.nl

Op de hoogte/meeleven

Graag willen we als kerkelijke gemeente onze bestanden zo actueel mogelijk houden. En we leven graag met u en jou mee, in zowel goede en in minder goede tijden. Dus:

Gaat u verhuizen?

Laat het ons even weten.

Trouwplannen? Een jubileum te vieren?

We stellen een bericht erg op prijs

Een geboorte?

Stuur ook ons een kaartje

Verdriet of verlies?

Ook dan leven we graag met u mee.

U wordt vriendelijk verzocht een bericht te sturen aan de scriba: scriba@nhkherwijnen.nl tel.: 0418-582269


Vervanging scriba

Vanaf D.V. 12 juli tot en met 30 juli is scriba, br. D.J. van Arkel wegens vakantie afwezig. Gedurende die periode zal br. D. de Joode, telefoon 06-20047902 hem vervangen. Heeft u berichten bestemd voor de kerkenraad of voor de afkondigingen dan kunt u die aan hem doorgeven. De berichten die u stuurt naar email scriba@nhkherwijnen.nl worden ook door hem gelezen.


Afscheid ouderling J. van Kuilenburg

In de dienst van zondagochtend 8 juli heeft J. van Kuilenburg afscheid genomen als ouderling. Na een eerdere periode van al eens bijna 13 jaar als ouderling-kerkrentmeester, zitten er nu alweer ruim acht jaar op als ouderling. Het waren opnieuw drukke en intensieve jaren. Het werk als kerkenraadslid kan veel tijd en ook veel energie kosten. Dan is het goed dat er periodes zijn om weer wat tot rust te komen. Dat wensen we broeder Van Kuilenburg uiteraard van harte toe. Ook vanaf deze plaats willen we Jilis bedanken voor al het werk dat hij de afgelopen periode mocht verzetten, voor en achter de schermen. In het pastoraat in woon- en zorgcentrum Avondlicht en onder de gemeenteleden buiten de kern Herwijnen; en de laatste jaren ook als coördinator bezoekwerk en als 'preekregelaar'. We zijn dankbaar voor de kracht die God hem daarbij gaf en bidden dat er zegen mag rusten op het werk dat is en wordt gedaan.


Bezoekbroeder Avondlicht

We zijn als kerkenraad dankbaar dat Van Kuilenburg heeft aangegeven als bezoekbroeder actief te willen blijven in woon- en zorgcentrum Avondlicht. Hij blijft daar dus een vertrouwd gezicht en zal de bewoners ook blijven bezoeken en waar nodig pastoraal begeleiden. Met het oog op dat werk heeft Van Kuilenburg dinsdag 10 juli ten overstaan van het moderamen de belofte van geheimhouding afgelegd. Dat betekent dat alles wat hem vertrouwelijk ter kennis komt, geheim blijft.

Ook blijft Van Kuilenburg voor dit jaar en voor het jaar 2019 de lopende zaken rond de preekvoorziening afhandelen.


Bevestiging ouderling G. van Bezooijen

In dezelfde dienst van 8 juli mocht G. van Bezooijen worden bevestigd in het ambt van ouderling. We zijn dankbaar dat op deze manier een vacature weer is ingevuld. We heten Govert van harte welkom in de kerkenraad. Het kerkenraadswerk en het pastorale werk is niet nieuw voor hem. Van Bezooijen zal, zoals het er nu naar uitziet in elk geval de 'buitenwijken' van Van Kuilenburg overnemen. De ouderlingen buigen zich later nog over eventuele aanpassingen in de verdeling van de wijken.


Coördinatie bezoekwerk

Diaken D. de Bruijn neemt de komende maanden de coördinatie van het bezoekwerk over. Dat betekent dat mensen die behoefte hebben aan bezoek vanuit de kerk (ook bv bij ziekenhuisopname, ziekte of een sterfgeval), of een pastorale melding hebben (bv geboorte) bij hem terechtkunnen. De Bruijn onderhoudt deze periode ook de contacten met kerkelijk werker R. Verkaik en pastoraal-werker/consulent ds. Hagedoorn.

De Bruijn is bereikbaar via: pastoraat@nhkherwijnen.nl of dirkdebruijn@telfort.nl

telefoon 0418- 584010

Overigens geldt in zijn algemeenheid dat u uiteraard ook contact kunt opnemen met uw wijkouderling, of met een van de andere kerkenraadsleden.


Gedicht ochtenddienst 8 april

Verschillende gemeenteleden hebben na de dienst van zondagochtend 8 april geïnformeerd naar het gedicht dat dominee Vermaat voorlas in de dienst. Afgesproken is dat hij het gedicht zal mailen naar scriba Dirk van Arkel. Wie graag een kopie heeft, kan dus contact opnemen met Van Arkel: scriba@nhkherwijnen.nl of 0418- 582269.

 

Beroepingswerk

Op de laatstgehouden gemeenteavond is de Gemeente bijgepraat over het beroepingswerk. De kerkenraad heeft zich na het bedanken door ds. Termaat opnieuw georiënteerd. Er is inmiddels een eerste gesprek geweest met een predikant. Een goed gesprek, maar na een paar dagen is van beide kanten de conclusie getrokken dat het verstandiger is om de contacten niet voort te zetten. Zo kan het ook gaan en het is dan maar beter om dat eerlijk naar elkaar toe uit te spreken.

Vervolgens is contact gezocht met een volgende predikant, maar die was op dat moment in gesprek met een andere gemeente en dat leek te gaan uitmonden in een beroep. De predikant wil eerst die procedure doorlopen, voor hij eventueel met andere gemeenten in gesprek gaat. Dat beroep is inmiddels uitgebracht. Ook als de predikant daarvoor bedankt, zal hij contacten met anderen gemeenten pas in september oppakken.

De kerkenraad heeft daarop besloten de komende zomerweken te gebruiken voor verdere oriëntatie op predikanten en/of proponenten. We willen u vragen het beroepingswerk op te dragen in uw voorbede.


Beroepingswerk Gereformeerde Kerk

Vanaf deze plaats leven we ook biddend mee met de Gereformeerde Kerk, die een beroep heeft uitgebracht op ds. A.B. van Campen uit Poederoijen. Dat God ook naar de broeders en zusters van de Gereformeerde Kerk op Zijn tijd de voor die Gemeente juiste herder en leraar mag sturen.

 

Uit: nieuwsbrief van juni van Martin en Marleen ‘t Hart uit Rwanda

De gemeente Herwijnen wilde het winterwerk afsluiten met een dag “Hartelijk ontmoeten”. Om ons werk te sponsoren was er voor de kinderen een sponsorloop. Op verzoek maakten wij samen met de kinderen van het zondagsschoolkoor een filmpje. Om in dezelfde sfeer te blijven hielden wij naast een interview een hardloopwedstrijd. Natuurlijk hebben we uitgelegd wat een sponsorloop was. De kinderen liepen zo hard ze konden. Ze waren duidelijk teleurgesteld toen het afgelopen was.

De week erop kwamen we het terrein van de kerk oplopen en we wisten niet wat we zagen: de kinderen waren zelf hardloopwedstrijdjes aan het organiseren. Vol enthousiasme renden ze hun rondjes. Normaal hangen ze een beetje rond en vervelen ze zich. Ze hebben absoluut geen weet van de tijd en komen naar de kerk. Ze zien wel wanneer de koorrepetitie begint. Nu verzinnen we elke week (muzikale) spelletjes waarbij we gebruik maken van bekertjes, doppen, bakjes en andere “waardeloze” materialen. Zaterdag is nu een kinderfeestje geworden.

Loop je je te vervelen in de vakantie? Wees creatief! Verzamel wat “waardeloze” materialen. Zoek anderen op en verzin en speel spelletjes met elkaar. Succes en veel plezier!

Wat een sponsorloop in Herwijnen al niet teweegbrengt: Een flink financieel support, warme hartelijke ontmoetingen èn elke zaterdagmiddag actieve kinderen in Kigali. Wat een overvloed aan zegeningen van God: Hij zij geprezen!!


Gebedspunten

We zijn dankbaar voor:

• Voor de 2 jaar die we nu hier in Rwanda zijn. We voelen ons hier thuis.

• De verlenging van onze werkvergunningen met opnieuw 2 jaar.

• Het gebruik van de smartphones door de pastors juist nu veel kerken gesloten zijn.

• Een zondagsschoolklas vol tieners.

Wilt u bidden voor:

• Verdere training en nazorg voor het telefoon- project.

• Nieuwe mogelijkheden om ICT in te zetten

• Voor de vele kerken die nog altijd gesloten zijn. In het bijzonder voor de predikanten die hierdoor geen inkomen meer hebben. Mentaal is het voor sommigen erg zwaar.

• Voor de tieners en studenten, zodat er voldoende geld is om het schoolgeld te betalen.

Hartelijk dank voor uw gebed!

Zij die elders verblijven

In het vorige kerkblad zijn de namen en adressen van hen die elders verblijven in het kerkblad vermeld.

Afgelopen week ontvingen we het volgende bericht:

Na drie jaar in Lingestein Leerdam gewoond te hebben verhuisd onze moeder Neel van der Meijden - van Ravenhorst naar Woon- en Zorgcentrum Avondlicht.

Ze was altijd blij met de post uit Herwijnen. Daarvoor wil ze u bedanken en ze hoop dat u nog wel eens een kaartje wil sturen of bij haar op bezoek komt.

Arrissa Wigmans


 

ACTIVITEITEN
Verkoopdag vrijdag 26 oktober; lotenverkoop start

De verkoopdag heeft dit jaar plaats op vrijdag 26 oktober, in dorpshuis De Poort; ’s middags van 14.30 tot 17.00 uur en ’s avonds vanaf 19.00 uur. De voorbereidingen zijn al in volle gang.

Ook dit jaar is er weer een grote verloting, de lotenverkoop start rond half augustus. De loten kosten € 1,00 euro per stuk; de hoofdprijs is € 200,00; 2e prijs pannenset; 3e prijs tuindecoratie; 4e prijs levensmiddelenmand; 5e prijs cadeaubon.Ga naar de volgende kerkbladpagina: Rondom het woord