" Noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel zal ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere." (Rom. 8: 39) 

Uit de gemeente

Zieken

De behandeling bij mevrouw N. Hijkoop-Maat, Bloklandweg, wordt voortgezet. Het valt haar zowel lichamelijk als geestelijk zwaar om deze behandeling te vervolgen en vol te blijven houden.

De heer P. van der Meijden, Meidoornlaan, is gelukkig na enkele weken in het ziekenhuis te hebben verbleven weer thuisgekomen.

Er zijn ook gemeenteleden die niet met name zijn genoemd zijn maar waarvan bekend is dat zij zorgen kennen rondom de gezondheid, verdriet of andere zorgen.

We dragen allen die genoemd en ongenoemd zijn op in het gebed aan de Heere God. En bidden hen alle sterkte toe in de periode van herstel of bij de behandeling en dat er verlichting mag komen.

We vragen ook uw gebed voor degenen die een familielid, goede vriendin of vriend verzorgen of bijstaan die ernstig ziek is of zorgen kent.

Zoals een vader liefdevol zijn armen slaat om zijn kind, omringt ons met erbarmen God onze Vader, want wij zijn van Hem. Hij die ons zelf uit aarde heeft genomen, Hij weet, dat wij, uit stof aan “t licht gekomen, slechts leven op de adem van zijn stem. (Psalm 103:5)

 

Uit dankbaarheid
Graag willen wij iedereen heel hartelijk bedanken voor de felicitaties en de kaarten die wij mochten ontvangen bij ons 25-jarig huwelijk op 17 juni. Het heeft ons verrast hoe velen er aan ons gedacht hebben.
Boven alles willen we God danken dat Hij ons al die jaren bewaard en gespaard heeft.
Arjo en Aline Hobo-van de Hoef
Timo & Sanne
 Janna


Kerkelijk werker

We zijn dankbaar dat we u kunnen berichten dat een opvolger is gevonden voor onze

vertrokken kerkelijk werker Harry van der Veen. We hebben die gevonden in de persoon van de heer R.W. (Ruud) Baas uit Gouda. DV 1 augustus zal de heer Ruud Baas zijn werkzaamheden als kerkelijk werker starten. In het volgende kerkblad zal hij zichzelf uitgebreider aan ons voorstellen. Hij zal tijdens een kerkdienst in de bediening gesteld worden; in die dienst zal hij zich dan voorstellen aan de gemeente. Na afloop van deze dienst zal er ook gelegenheid zijn om persoonlijk kennis te maken en de heer Baas welkom te heten. In verband met vakantie en afspraken is nu nog niet bekend wanneer dat zal zijn. Dit zal via de zondagse afkondigingen en een bericht op onze website bekend gemaakt worden.

 

Bezoekwerk aan zieken
De coördinatie van het bezoekwerk aan zieken etc. wordt in de vakantieperiode waargenomen door diaken D. de Bruijn. Hij zal deze taak tijdens de komende weken, tot 11 augustus verzorgen. Als u behoefte hebt aan bezoek vanwege ziekenhuisopname of andere omstandigheden waarin u graag een gesprek wilt hebben, dan kunt u contact opnemen met diaken De Bruijn. Hij zal dit dan verder afstemmen.  U kunt diaken De Bruijn bereiken onder telefoonnummer 0418-584010 of per email pastoraat@nhkherwijnen.nl .

 

Scribaat
Omdat de huidige scriba de komende weken met vakantie is en per 11 augustus aftreedt, worden de werkzaamheden, totdat een andere scriba is benoemd, voorlopig waargenomen door br D. de Joode. Voor het doorgeven van berichten om af te kondigen kunt u met hem contact opnemen Hij is bereikbaar via telefoon 06-20047902 of per email scribaat@nhkherwijnen.nl .

 

Verkiezing ambtsdragers
De kerkenraad is dankbaar te kunnen melden dat de heer R. van Zante (Zworrelstraat) zijn verkiezing tot diaken heeft mogen aannemen.
De heer L.A. van Maaren (Breede Kampen) en de heer M. van Mourik (Rozenstraat) vonden helaas niet de vrijmoedigheid hun verkiezing tot ouderling aan te nemen en hebben beiden bedankt voor hun verkiezing. We bidden alle drie de broeders ook vanaf deze plaats Gods vrede en zegen toe op hun besluit.
We hopen de heer Van Zante in de morgendienst van zondag 11 augustus te bevestigen in het ambt. In die dienst hopen we verder de diakenen J.W. Boogert en A. van der Meijden te herbevestigen in hun ambt, en nemen we afscheid van diaken D. de Bruijn, ouderling D.J. van Arkel en ouderling T.J. Hijkoop.
Er zijn op dit moment dus nog twee vacatures ouderling, die van D.J. van Arkel en van T.J. Hijkoop. De gemeente krijgt de gelegenheid namen in te dienen van geschikte kandidaten. Dit kan tot dinsdag 23 juli, uiterlijk 20.00 uur bij de voorzitter van de kerkenraad, ouderling A. Ruitenburg (Kolstraat 32). Dat moet schriftelijk, per vacature afzonderlijk en ondertekend.
De kerkenraad maakt u erop attent dat wanneer géén namen worden ingediend, er géén dubbeltallen hoeven te worden gesteld en de kerkenraad direct kan gaan benoemen. Dat kan de procedures en de voortgang versnellen.
Mede met het oog op de vakanties is het nog onduidelijk wanneer een eventuele verkiezingsavond kan worden gehouden, of wanneer de kerkenraad rechtstreeks kan gaan benoemen.

Wél is duidelijk dat de kerkenraad op dit moment verder moet met twee vacatures en dat uit het midden van de kerkenraad een scriba moet worden gekozen. U zult begrijpen dat deze situatie verre van ideaal is en meer druk legt op de werkzaamheden van de overige kerkenraadsleden, zeker ook in de vacante periode waarin we ons bevinden.
Als de situatie zo blijft, zal de kerkenraad vaker keuzes moeten maken in het werk dat gedaan moet worden. Wellicht zal daardoor wel eens vaker een beroep worden gedaan op u als gemeentelid. De kerkenraad gaat ervan uit dat we daarbij op uw begrip en waar mogelijk steun mogen rekenen: we staan immers allemaal in het ambt aller gelovigen. Dat zijn niet alleen mooie woorden, maar het mag ook concreet handen en voeten krijgen. Daarin mogen we laten zien dat we met z'n allen gemeente-zijn.
Uiteraard zit de kerkenraad niet bij de pakken neer en zijn we dankbaar voor al het werk dat vele gemeenteleden al in de gemeente verrichten (of in het verleden hebben verricht). We vertrouwen erop dat de Heere God ook in dit opzicht Zijn gemeente niet loslaat. We willen u vragen onze gemeente, het verkiezingswerk en het werk dat gedaan moet worden en door velen ook gedaan wórdt, op te dragen in uw persoonlijk gebed. De kracht van het gebed is immers groot.

 

Afscheid kerkelijk werker Harry van der Veen
Zoals eerder bekend gemaakt is Harry van der Veen sinds 1 juli niet meer als kerkelijk werker aan onze gemeente verbonden en is hij aan de slag gegaan in Katwijk aan de Rijn. In de ochtenddienst van komende zondag, 21 juli, hopen we kort stil te staan bij zijn afscheid. Na de dienst zal er gelegenheid zijn Van der Veen de hand te schudden en met elkaar koffie te drinken.

 

Solidariteitskas
Onlangs hebben alle doopleden van 18 jaar en ouder én alle belijdende leden de jaarlijkse acceptgiro voor de Solidariteitskas ontvangen. We vragen alle leden 10 euro over te maken. Met de opbrengst betalen we een deel van de verplichte afdrachten aan de landelijke kerk.
Van harte bij u aanbevolen dus.

 

Kraam jaarmarkt
De kraam op de jaarmarkt tijdens het Oranjefeest heeft opgebracht 543 euro. Dat is een heel mooi bedrag. Graag willen we iedereen heeft bijgedragen aan de resultaten heel hartelijk bedanken. Het vergt toch altijd weer de nodige voorbereidingen, terwijl het bemensen van de kraam dit jaar vanwege de warmte ook niet gemakkelijk was. Gelukkig is het allemaal goed verlopen en mag het resultaat er zijn.
De prijzen van de lotenverkoop zijn als volgt:
1. D. van Wijk (tuinsetje);
2. C. van Arkel (barbecue);
3. M. van Zee (spiegel);
4. M. Bok (plantenbak).

 

Verkoopdag vrijdag 18 oktober
De verkoopdag heeft plaats op vrijdag 18 oktober, in dorpshuis De Poort; ’s middags van 14.30 tot 17.00 uur en ’s avonds vanaf 19.00 uur.
De voorbereidingen zijn al in volle gang.
Ook dit jaar is er weer een grote verloting, de lotenverkoop start na 20 augustus, de loten kosten 1 euro, de hoofdprijs is 200 euro; de 2e prijs is 100 euro,de andere prijzen zijn een levensmiddelenmand, tuindecoratie en een cadeaubon.
Heeft u nog  boodschappen om levensmiddelenmanden samen te stellen, of bruikbare spullen voor de verkoop of als prijs in de verschillende stands (enveloppenkraam, appel- en perenboom, rad van avontuur) die zijn van harte welkom.
Verder worden mensen gezocht die cake, appeltaart, boterkoek, appelflappen etc. kunnen en willen bakken, om te verkopen bij een kop koffie. Bent u bereid dit te doen, neem dan contact op met de Commissie Verkoopdag.
Bruikbare spullen en boodschappen kunnen worden ingeleverd bij de leden van de Commissie Verkoopdag: N. van der Linden (Zandsteeg 4); A. van Maaren (Nieuwe Steeg 63); N. Versteeg (Zworrelstraat 48); R. de Fokkert (Rozenstraat 2); A de Bruijn (Achterweg 97), D. de Joode (Lunet 18, Vuren).
Alvast bedankt voor uw medewerking.
Commissie Verkoopdag

 

VERANTWOORDING
Collecten
Zondag 23-juni       1e collecte     €      135,20    Diaconie
                                2e collecte    €      130,00    Kerkrentmeesters  
                                Uitg.collecte €      135,25     Pastoraat en prediking

Zondag 30-juni       1e collecte     €         90,55    Kerk in actie
                                2e collecte    €        87,85    Kerkrentmeesters  
                                Uitg.collecte €      105,10     Onderhoudsfonds

Zondag 7-juli           1e collecte     €      121,45    GAIN
                                2e collecte    €      119,80    Kerkrentmeesters  
                                Uitg.collecte €      110,00     Pastoraat en prediking

Zondag 14-juli         1e collecte     €      118,40    Diaconie
                                2e collecte    €      122,30    Kerkrentmeesters  
                                Uitg.collecte €      120,05     Pastoraat en prediking

Ontvangen via:
Kerkelijk werker Harry v.d. Veen 1 x € 50,00 voor het dak, 1 x € 50,00 voor de kerk, 2 x € 20,00 en 1 x € 10,00.

Voor al deze giften heel hartelijk dank.

Bloemengroet
De bloemengroet namens onze gemeente ging in de afgelopen periode naar:
Doopouders Van Baalen
Peter Hobo

 

Zij die elders verblijven
Met de feestdagen voor de deur denken wij ook aan hen, die om uiteenlopende redenen, elders verblijven. Fijn om te horen dat er vanuit de gemeente aan hen wordt gedacht door b.v. een kaart te sturen. Laten we ook in onze gebeden hen niet vergeten.
Andrea van Mourik, Griendweg, Gorinchem                         
  Mevr. C. van der Wal -  van Maren, Huis ter Leede, Leerdam                       
                                  

 

 

ACTIVITEITEN

  

 


Het dak gaat eraf (6); bestelformulier en start werkzaamheden

Samen met dit kerkblad wordt een formulier verspreid waarmee u één of meerdere vierkante meters dak kunt 'kopen', in de vorm van een gift voor de kerk. Aangezien het niet voor iedereen even gemakkelijk is dit formulier via de website te downloaden, verspreiden we het nu ook via dit kerkblad. Als u al eerder een of meerdere vierkante meters heeft 'gekocht': heel hartelijk dank daarvoor!
Een vierkante meter dak kost € 50,00. In ruil daarvoor krijgt u een aandenken, in de vorm van een 'aandeel' op A4-formaat. Misschien een mooie manier om de vakantie te beginnen!

Als bankrekeningnummer gebruiken we het bekende
NL42 RABO 03280 00531.
Ook andere giften zijn van harte welkom! Van harte bij u aanbevolen!

 

Nieuwsbrief Martin en Marleen | Hart4Rwanda | juni 2019
Delen is verrijkend en verreikend

Begin dit jaar kregen we via de GZB de vraag van de Reformed Church of East Africa in Kenia om hen te ondersteunen bij het geven van christelijk onderwijs. In aansluiting op een GZB-retraite zijn we naar Eldoret getogen. Samen met Victor Luganda en Rev. Watila hebben we enkele scholen bezocht en van elkaar geleerd. Zij waren erg geïnteresseerd in ons pas begonnen Onderwijsfonds, waaraan elke school per jaar een bijdrage levert. Zo werken we eraan om als onderwijsdepartement zelfvoorzienend te zijn.

Al gauw kwamen we erachter dat wij de expertise van Kenia goed kunnen gebruiken. In Rwanda staat het ontwikkelen van een christelijke identiteit van de scholen nog in de kinderschoenen. Kenia is voor ons een voorbeeld hoe je beleid uitstippelt en mensen in de school brengt die de school helpen om bijbelonderwijs vorm te geven. Voor hen is het vooral zoeken om een goede inhoud aan het bijbelonderwijs te geven en hierin mensen te trainen. Daarin kon Marleen haar expertise delen.

Verder was het een hartelijk weerzien met Beatrice Cherop. Twee jaar geleden bezocht ze de tieners in Marleens zondagsschoolklas. Allebei hebben ze een passie voor tieners en zijn ze op zoek naar bijbelprogramma’s voor tieners of om ze zelf te ontwikkelen. Ook bezochten we de school waar zij in het bestuur zit. Als je scholen bezoekt dan komt ICT vanzelf om de hoek kijken. Onverwacht kon Martin zijn expertise delen. Concluderend kunnen we zeggen dat dit bezoek beiden heeft verrijkt. Het helpt ons de enorme uitdagingen die er zijn aan te gaan. Onze contacten willen we daarom graag voortzetten gebruikmakend van sociale media (moderne communicatiemiddelen). Daarmee is delen van expertise ook verreikend.

Kwibuka 25
Elk jaar is de genocideherdenking van de vele slachtoffers, nu 25 jaar geleden. In de rouwperiode van 100 dagen vinden veel herdenkingen plaats en veel overlevenden krijgen een extra steuntje in de rug. Het koor “Ijwi ry’Impanda” waar Marleen lid van is, heeft geld ingezameld om een bezoek te brengen aan een groep ouderen. Sinds de genocide staan deze ouderen alleen op de wereld. Ze komen uit verschillende delen van het land en wonen nu samen in één groot gebouw met allerlei voorzieningen.
 
page3image2163916160Voorafgaand zijn we bij een massagraf naast de kerk in Ntarama geweest. In 1994 hadden de kerkleiders de mensen opgeroepen om naar de kerk te komen, waar het veilig zou zijn. Niets was minder waar. In de kerk, de zondagsschool en de keuken vonden duizenden mensen op een gruwelijke wijze de dood. Beschadigde gebouwen, foto’s van mensen, kleren, huisraad, stenen met rijen namen en opgestapelde grafkisten zijn stille getuigen van het vreselijke wat hier heeft plaats-gevonden. We kunnen alleen maar stil zijn, kijkend naar de vlam van hoop. Om de slachtoffers te herdenken leggen we bloemen neer. Ingetogen zingend zoeken we troost bij God.

Als we daarna de groep ouderen in de zaal ontmoeten, beseffen we des te meer hoe

moeilijk het is om een overlevende te zijn. Zij leven elke dag met dit verschrikkelijke verleden. Uitgebreid hebben we ze dan ook begroet en van een flesje Fanta, een traktatie voorzien. Samen hebben we gezongen en zo verleden en heden in Gods Licht gezet. Tweevan onze gemeenteleden, ook over-levenden bemoedigden de ouderen met hun getuigenis over hoe God met hen meegegaan is. Tenslotte gaven we ieder een lap stof voor een rok of een blouse èn een heel dikke knuffel.

Herwijnen
In april waren we tien dagen in Nederland om de doop van onze kleinzoon, Yudah, mee te maken.
Het was tevens een mooie gelegenheid om onze kinderen en de andere 2 kleinkinderen, Noa en Fleur, weer even te zien. Op koningsdag waren we aanwezig op de vrijmarkt bij de Sionskerk. Het was fijn om verschillende mensen te spreken.
page3image2203296784De deelgenootgemeente Herwijnen heeft een enorme hoeveelheid steekvormpjes verzameld, waarvan we een deel in onze koffers konden stoppen en meenemen naar Rwanda. Hier kunnen ze goed gebruikt worden in de materiaalkisten voor de kleuterscholen.

Gebedspunten
We zijn dankbaar voor:

  • De fijne tijd in Nederland met als hoogtepunt de doop van Yudah, onze kleinzoon
  • De retraite in Kenia met alle GZB-zendingswerkers die in Oost-Afrika werken.
  • De gekregen mogelijkheid om expertise te delen op het gebied van christelijk onderwijs met de RCEA in Kenia
  • De geslaagde en goed bezochte trainingen voor schoolleiders en leerkrachten op het gebied van bijbel– en kleuteronderwijs
  • De gepensioneerde leerkrachten uit Engeland die ons op verschillende manieren ondersteund hebben

Wilt u bidden voor:

  • De kerken in Rwanda, De overheid is opnieuw begonnen met een inspectie van alle kerken, met extra regels. Hierdoor zullen er weer kerken dicht gaan.
  • De scholen die van de inspectie werk moeten maken van de computerlessen en het inrichten van een computerlokaal
  • Bisschop Nathan Amooti als hij afscheid moet nemen van Cyangugu Diocese en zich voorbereidt om naar Kigali te komen. Bid dat alle voorbereidingen voor zijn komst goed en in harmonie gebeuren
  • Voldoende financiële middelen om een heruitgave van kinderbijbels in het Kinyarwanda mogelijk te maken
  • Alle deelnemers die met de GZB-experience reis in augustus naar ons toekomen. Bid voor een gezegende tijd

Hartelijk dank voor uw gebed!

 

Behoefte aan contact of bezoek?
Iedereen die behoefte heeft aan bezoek of contact met de kerk (of die weet dat iemand anders dat heeft), kan dat melden bij:
diaken D. de Bruijn: 0418-584010
of bij de wijkouderling of bij een ander kerkenraadslid.
mailen kan ook: pastoraat@nhkherwijnen.nl

 

Op de hoogte/meeleven
Graag willen we als kerkelijke gemeente onze bestanden zo actueel mogelijk houden. En we leven graag met u en jou mee, in zowel goede en in minder goede tijden. Dus:

Gaat u verhuizen?
Laat het ons even weten.
Afbeeldingsresultaat voor plaatje computerTrouwplannen? Een jubileum te vieren?
We stellen een bericht erg op prijs
Een geboorte?
Stuur ook ons een kaartje
Verdriet of verlies?
Ook dan leven we graag met u mee.

U wordt vriendelijk verzocht een bericht te sturen aan de scriba: scriba@nhkherwijnen.nl / tel.: 06-20047902 (D. de Joode)

 

 


Ga naar de volgende kerkbladpagina: Actueel nieuws e.a.