" Noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel zal ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere." (Rom. 8: 39) 

Uit de gemeente

Zieken

Er zijn op dit moment geen opgaven dat er momenteel gemeenteleden in een ziekenhuis liggen.


We denken uiteraard aan hen die in afwachting zijn van onderzoeken en van uitslagen. En aan hen die zorgen hebben om hun gezondheid, kortdurend of langdurig.


Wij wensen iedereen die het moeilijk heeft Gods vertroostende nabijheid toe.

Laten we in alle omstandigheden, in rouw en verdriet, in moeite en zorg, in blijdschap en vreugde ons heil en houvast in Christus zoeken.


Er kunnen tijden zijn waarop de weg te veel en te zwaar lijkt. De geboren Heiland geeft licht in de donkerte van de nacht en wil troosten in het felst verdriet.


Doopdienst

De ochtenddienst op zondag 7 oktober zal in het teken staan van de doop. We hopen het sacrament van de heilige doop dan te bedienen aan Willem Xander (Raoul) Sneep, de zoon van Ralph en Jeanine Sneep-Ruitenburg uit Haaften en uiteraard het broertje van Rohan. Altijd een mooi en bijzonder moment als een (klein)kind het teken van de doop mag ontvangen. Een teken van Gods trouw aan ons mensen.

We wensen Ralph en Jeanine en hun gezin, en allen die om hen heen staan, een goede voorbereiding en alvast een gezegende dienst toe.


We zijn dankbaar dat dominee A. Stijf uit Ede de doopdienst wil leiden.


Kerkelijk werker

De kerkenraad is dankbaar en verheugd te kunnen melden dat in Harry van der Veen uit Woerden een opvolger is gevonden voor kerkelijk werker Rook Verkaik. We heten de heer Van der Veen ook vanaf deze plaats hartelijk welkom in onze gemeente.


Door een misverstand is afgelopen zondag in eerste instantie gemeld dat heer Van der Veen zondagochtend 30 september zou worden bevestigd in het ambt van ouderling met bepaalde opdracht. Na overleg is besloten dat te doen in de ávonddienst. We hopen dat veel mensen, zeker ook de leden van de verschillende kringen en de jongeren in de leeftijd van Follow Me en Follow Me Next dan in de dienst aanwezig zullen zijn.


Maandagavond 1 oktober hoopt Van der Veen de Bijbelgesprekskring te leiden. Dinsdagavond 2 oktober zijn de catechisanten welkom. Zij ontvangen daarvoor nog een uitnodiging, dus let op de (ouderwetse) brievenbus.


De heer Van der Veen is 55 jaar, getrouwd en heeft twee kinderen. Los van zondag 30 september kunnen u en jij uiteraard nader kennis met hem maken tijdens het kringwerk, de catechese of in andere verbanden.


Coördinatie bezoekwerk

Diaken D. de Bruijn heeft de afgelopen periode het bezoekwerk in de gemeente gecoördineerd. Zoals afgesproken zou dat tijdelijk zijn. Vanaf nu neemt ouderling D. van Arkel die taak over. Hij is bereikbaar via pastoraat@nhkherwijnen.nl of via 0418-582269. Als u om welke reden dan ook behoefte hebt aan een bezoek van bijvoorbeeld een ouderling, kerkelijk werker of iemand anders namens de kerk, om welke reden dan ook, dan kunt u bij hem terecht. Uiteraard kunt u ook contact opnemen met uw wijkouderling.


Belijdeniscatechese

De kerkenraad is dankbaar dat een aantal gemeenteleden dit winterseizoen belijdeniscatechese gaat volgen. Enkele mensen denken er bovendien nog over na. Uiteraard is iedereen welkom om mee te doen. Het is heel verdiepend en verrijkend om een seizoen lang intensief met elkaar bezig te zijn rond geloofszaken en kerkelijk leven.

Vaak leidt het volgen van belijdeniscatechese ertoe dat mensen in een kerkdienst openbare belijdenis van hun geloof afleggen. Maar dat is absoluut geen verplichting! Het gebeurt regelmatig dat mensen wel de catechese volgen, maar (nog) geen belijdenis doen. Dat hoeft dus geen belemmering te zijn om mee te doen.


Wie wil aansluiten is van harte welkom en kan contact opnemen met ouderling G. van Bezooijen (0418-581502), of met de wijkouderling.


Zoals eerder gemeld zal ouderling Van Bezooijen de belijdeniscatechese gaan leiden, zoals hij in het verleden in de vacaturetijd na ds Van Dijk ook heeft gedaan. Aangezien Van Bezooijen vanuit zijn functie als kerkelijk werker bij de Gereformeerde Kerk in Herwijnen daar óók de belijdeniscatechese verzorgt, is in goed onderling overleg besloten de groepen samen te voegen.Afscheid Rook Verkaik

Beste gemeenteleden van de Hervormde Gemeente van Herwijnen,


Twee jaar mocht ik in uw midden werkzaam zijn in pastoraat, kringwerk en catechese. Helaas staat de overheid het niet toe dat ik na twee jaarcontracten nog in uw midden werkzaam mag blijven. Alleen een contract voor onbepaalde tijd was nog mogelijk, maar gezien de wens om weer een eigen predikant te ontvangen, is dat, begrijpelijk, financieel een onmogelijkheid.


Vele contacten mochten er zijn, in de huizen, op de kringen, in de erediensten, rond begrafenissen. Ik wil u allen heel hartelijk danken voor het vertrouwen.

Het was niet altijd makkelijk door de verschillen van beleving rond het thema liturgie in de gemeente. Maar gelukkig stokten de gesprekken meestal niet bij dat onderwerp. We mochten vaak, ook en juist bij de rand- en buiten kerkelijken, dieper afsteken. Ik ben dankbaar voor de verdieping die ik vooral bij de Bijbelgesprekskring op heb mogen merken. Verder ben ik heel blij met de Jongvolwassenkring die nog maar een jaar geleden is begonnen. Juist ook omdat er ook mensen op deze kring komen die niet zo gewend zijn om naar de kerk te gaan. Zo konden we veel vragen met elkaar delen en bespreken. Verder ben ik heel blij met de openheid van de jongeren op de catechese.

Ik hoop dat er snel een opvolger voor mij gevonden zal worden en dat uw gemeente binnen afzienbare tijd weer een eigen predikant mag ontvangen uit Gods hand.


“Houd sterk aan in het gebed en wees daarin waakzaam met dankzegging. Wandel in wijsheid bij hen die buiten zijn en buit de geschikte tijd uit. Laat uw woord altijd aangenaam zijn met zout smakelijk gemaakt.” (Kolossen 4: 2 t/m 6)


Allen hartelijk dank voor uw meeleven tijdens de dienst van afscheid afgelopen zondag. Ook dank voor de kaartjes en berichtjes via de sociale media die we mochten ontvangen. “Ga met God en Hij zal met je zijn.”

Rook Verkaik

 

ACTIVITEITEN

Verkoopdag vrijdag 26 oktober

De verkoopdag heeft plaats op vrijdag 26 oktober, in dorpshuis De Poort; ’s middags van 14.30 tot 17.00 uur en ’s avonds vanaf 19.00 uur.

De voorbereidingen zijn al in volle gang.


Heeft u nog boodschappen om levensmiddelenmanden samen te stellen, of bruikbare spullen voor de verkoop of als prijs in de verschillende stands (enveloppenkraam, appel- en perenboom, rad van avontuur) die zijn van harte welkom.

Verder worden mensen gezocht die cake, appeltaart, boterkoek, appelflappen etc. kunnen en willen bakken, om te verkopen bij een kop koffie. Bent u bereid dit te doen, neem dan contact op met een van de leden van de Commissie Verkoopdag.


Bruikbare spullen en boodschappen kunnen worden ingeleverd bij de leden van de Commissie Verkoopdag: N. van der Linden (Zandsteeg 4); A. van Maaren (Nieuwe Steeg 63); N. Versteeg (Zworrelstraat 48); R. de Fokkert (Rozenstraat 2); A de Bruijn (Achterweg 97), D. de Joode (Lunet 18, Vuren).

We rekenen op uw medewerking
Commissie Verkoopdag


GZB-dagboek Een handvol koren 2019

5 redenen om dit gezinsdagboek voor 2019 te kopen:

1. Het is een dagboek voor jong en oud. Elke dag biedt twee overdenkingen:

  • één voor jongeren of om als gezin samen te lezen en

  • één voor persoonlijke bezinning.

Bekijk een voorbeeld op www.gzb.nl/dagboek.

  1. Naast predikanten en jongerenwerkers schrijven ook veel zendingswerkers mee aan het dagboek. Doordat zij hun ervaringen in de overdenkingen verwerken, krijgt u een inkijkje in de wereldkerk.

  2. Het dagboek biedt extra's zoals kinderpuzzels, wereldrecepten en verhalen uit de landen waar de GZB werkt.

  3. Het dagboek kost slechts € 10,90. Ruim € 7,-- gaat naar het zendingswerk.

  4. Het is het best verkochte dagboek van Nederland.


Wilt u ook meehelpen om meer mensen met het evangelie te bereiken?

Bestel dan nu het dagboekje!

Dat kan tot 5 oktober a.s. via de zendingscommissie bij Adrie van Kuilenburg tel: 0418-581267 of per email: famvankuilenburg@gmail.com


Dorcas Kledingactie: tweedehands kleding, eersteklas toekomst

Op zaterdag 27 oktober a.s. wordt er weer een Dorcas kledingactie gehouden. Er wordt kleding, schoenen en huishoudlinnen ingezameld. De kleding gaat naar zorgvuldig geselecteerde organisaties die ervoor zorgen dat uw kleding ‘een tweede leven’ krijgt en terecht komt bij mensen die uw kleding goed kunnen gebruiken. Dorcas ontvangt hiervoor een vergoeding. Deze vergoeding komt rechtstreeks ten goede aan de projecten van Dorcas. Op deze manier helpt uw kleding niet één persoon, maar draagt u op meerdere manieren bij aan blijvende verandering in het leven van anderen.

Dorcas roept u op om eens door uw kledingkast te gaan, om te kijken wat u kunt missen en om dit ook aan uw familie, vrienden, buren en kennissen te vragen. Goede schoenen en huishoudtextiel zijn ook zeer welkom. U kunt 27 oktober tussen 10:00 en 15:00 uur uw (overtollige) kleding inleveren. Graag heel en schoon in goed afgesloten (vuilnis)zakken inleveren. Op de volgende adressen wordt de kleding ingezameld:

Meteren: fam. De Vries, Wilhelminastraat 8c
Herwijnen:  fam. De Vries, Waaldijk 187
Haaften: fam. De Vries, Gendershof 35
Asperen:     bij de pastorie, Nieuwstraat 2


Alvast hartelijk dank!

Dorcas Werkgroep Herwijnen


Gedicht opening winterwerk

Jezus, open mijn oren Jezus, ik open mijn handen
Leer mij Uw stem te verstaan Leer mij een zegen te zijn
leer mij uw woorden te horen Maak mij een hulp voor de ander’n
Te weten waar ik moet gaan Die leven met honger en pijn
Om Uw licht te verspreiden Om aan wie U niet kennen
Uw naam te belijden Genezing te brengen
Leer mij uw stem te verstaan Leer mij een zegen te zijn

Jezus, open mijn ogen En als ik er over nadenk
Leer mij de mensen te zien hoe groot U bent
Zoals U ze ziet uit de hoge vind ik het zo heel bijzonder
U bent de Heer die ik dien dat U mij kent

Leer mij aan wie met mij leven
Om Uw liefde door te geven
Leer mij de mensen te zien


 Ga naar de volgende kerkbladpagina: Rondom het woord