" Noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel zal ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere." (Rom. 8: 39) 

Uit de gemeente

Zieken

De gezondheid van mevrouw Ina van der Meijden-de Groot (Lindenlaan) baart nog steeds grote zorgen. Binnenkort zal worden gestart een behandeling die verlichting moet geven.


Mevrouw Sannie van Brakel-van Meeteren, Geerstraat heeft de afgelopen weken enkele onderzoeken ondergaan. Deze week zal met de specialist worden bepaald welke behandelingen voor haar mogelijk zijn.


We bidden hen toe dat zij mogen vertrouwen op de Heere dat Hij bij hen zal zijn in moeilijke tijden. We bidden om de Kracht van God en dat ze zich gesteund weet door uw persoonlijke gebeden. Ook de kinderen en kleinkinderen wensen we veel sterkte toe en bovenal Gods zegen.


Er zijn meerdere gemeenteleden die zorgen hebben om hun gezondheid of die zich in een traject van onderzoeken bevinden. Dit kost veel energie en roept de nodige spanning op. Dat geldt ook voor allen die rondom hen staan.

We mogen erop vertrouwen dat we al onze vragen, zorgen, noden en tekortkomingen voor God neer mogen leggen. Bij Hem Die wil zijn een Borg en Zaligmaker en Helper in nood.


Huwelijksjubileum

Op zaterdag 12 januari is het 40 jaar geleden dat Tien en Wilma van Mourik zijn getrouwd.

Zij hopen zondag met het hele gezin in de kerk te zijn om zo ook de dank te brengen aan God die hen gespaard en bewaard hebben in deze veertig jaar. We feliciteren Tien en Wilma en hun kinderen en kleinkinderen en verder allen die bij hen horen van harte met dit huwelijksjubileum.

Als bemoediging voor hen citeren we de woorden van Psalm 68: “Geloofd zij God met diepst ontzag! Hij overlaadt ons dag aan dag. Met zijne gunstbewijzen. Die God is onze zaligheid; Wie zou die Hoogste Majesteit dan niet met eerbied prijzen?”


Dopen

In de dienst van DV zondag 27 januari hopen we de doop te bevestigen aan twee kinderen uit onze gemeente. Aan Vera Leiseboer dochtertje van Age en Gerdine Leiseboer, Waaldijk ,4171 CG en Guus van Baalen, zoontje van Leo en Eline van Baalen, Mert , 4171 LB Herwijnen. We bidden de ouders een goede voorbereiding op deze dienst toe. De dienst zal worden geleid door ds J. Ouwehand uit Houten.


Dankbetuiging

Graag willen wij iedereen bedanken, die ter gelegenheid van het 50 jarig huwelijksjubileum ons een felicitatiekaart hebben gestuurd of ons dit persoonlijk hebben gedaan.

Onze dank gaat bovenal uit naar God die al die jaren ons nabij is geweest met de kinderen en de kleinkinderen.

Arend en Emmy van Rossem


Bloemengroet

De bloemengroet namens onze gemeente is afgelopen weken gegaan naar:
Mevr. van der Meijden - Lindelaan

Dhr. Overheul - Nieuwe Steeg 

Mevr. van Vliet - Zworrelstraat

Mevr. de Fockert - KolstraatJarigen in de gemeente

De volgende gemeenteleden van 85 jaar of ouder zijn jarig in de periode dat dit kerkblad verschijnt. Zo kunnen u en jij aan hen denken en hen een felicitatie ter bemoediging sturen.

Datum ------Naam--------------- Leeftijd Adres

10-01 mw. C.A. van Velzen--------- 88 Sluimerskamp

18-01 mw. H.C. de Leeuw - Gijsen 85 Meerenburg

01-02 dhr. G. Mus ---------------------87 Kolstraat

 

Kosters; wisseling van de wacht

Met ingang van januari heeft een wisseling van de wacht plaatsgevonden bij de kosters. Rudi van Zante heeft na meer dan tien jaar kosterschap besloten een stapje terug te doen.

Graag willen we Rudi ook vanaf deze plaats heel hartelijk bedanken voor zijn plichtsgetrouwe inzet in al die jaren. Een koster is toch een beetje 'het gezicht' van de kerk. Niet alleen tijdens de kerkdiensten, maar bijvoorbeeld ook in de contacten met (gast)predikanten; niet zelden hoorden we in de kerkenraadskamer van gastpredikanten dat ze contact hadden gehad met 'de gebroeders Van Zante').

Zo verzetten de kosters voor en achter de schermen veel werk in en rond de kerk. Gelukkig blijft Rudi beschikbaar om wanneer nodig bij te springen als koster en blijft ook het onderhoud van de tuin bij hem in goede handen.

We zijn dankbaar dat we in Jacco Ruitenburg een opvolger voor Rudi hebben gevonden. Jacco heeft inmiddels een paar keer 'stage' gelopen en dat is goed bevallen. Hij gaat dus naast Marco van Zante als vaste koster fungeren. Jacco, ook vanaf deze plaats een goede periode toegewenst


Zondagsschool opbrengst collecten

Beste gemeenteleden,

De kerst is alweer even geleden en we mogen als leiding en kinderen terug kijken op een mooie en fijne kerstviering.

De opbrengst van de collecte die we tijdens deze kerstfeestviering hebben gehouden is 195 euro en 25 cent. Deze komt geheel ten goede aan het werk van Martin en Marleen 't Hart in Rwanda. Wij als leiding hebben besloten om dit bedrag aan te vullen tot 500 euro.

De gehouden huis aan huis collecte heeft opgebracht 1424 euro en 15 cent. Iedereen die hier op welke wijze dan ook aan heeft meegewerkt willen wij heel hartelijk danken.

Ook willen wij langs deze weg Dhr. de Vree hartelijk danken voor het leveren van de kerstboom, welke wij voor de helft van hem gesponsord hebben gekregen.


Wisseling leiding

Enige tijd geleden heeft Wietske van Mourik aan gegeven te willen gaan stoppen als leiding van de Zondagsschool.

Wij zullen tijdens de eerst volgende vergadering afscheid van haar nemen als leiding, maar willen haar ook langs deze weg hartelijk dank voor het vele werk dat zij voor de Zondagsschool heeft gedaan en wensen haar en haar gezin Gods zegen toe.

Voor Wietske komt Maria de Lorijn als leiding bij de Zondagsschool en we wensen haar langs deze weg Gods zegen toe bij het uitoefenen van haar taak als leiding.

De indeling van de leiding is vanaf nu als volgt: Jongste groep (Groep 1 t/m/ 4 van de Basisschool) Arjan, Maria, Ralph en Ramona.

Oudste groep (Groep 5 t/m 8 van de Basisschool), Annette, Marco, Netty en Sjanet.


Leiding Zondagsschool "Bethel" 


Actie Kerkbalans 2018; toezegging al concreet gemaakt?

De Actie Kerkbalans 2018 is (nagenoeg) afgesloten. Nog niet iedereen had aan het einde van het jaar zijn of haar eerder gedane toezegging concreet omgezet in een gift. Dat kan allerlei oorzaken hebben. Vandaar dat recent enkele herinneringbrieven zijn gestuurd. Mocht u het bankrekeningnummer kwijt zijn: NL 42 RABO 03280 00 531

graag onder vermelding van 'Kerkbalans 2018'.

Hoewel we proberen de administratie zo nauwkeurig mogelijk bij te houden, kan daarbij ook een foutje zijn gemaakt. Mocht u uw bijdrage dus toch hebben overgemaakt, onze verontschuldigingen.


Actie Kerkbalans 2019; Geef voor uw kerk!

WIST U DAT:

- we ook dit jaar meedoen aan Actie Kerkbalans

- deze actie erg belangrijk is voor de plaatselijke kerk

- we daarom een beroep doen op iedereen die lid is van onze kerk

- Actie Kerkbalans ook bekend is als 'vrijwillige bijdrage'

- 'vrijwillig' iets heel anders is dan 'vrijblijvend'

- we immers met z'n allen verantwoordelijk zijn voor onze gemeente

- we óók met z'n allen mogen zorgen dat er voldoende geld is om alle kosten te betalen

- die kosten betrekking hebben op onder meer de kerkdiensten, predikant, kerkelijk werker, bezoekwerk aan ouderen en zieken, werk onder de jeugd, evangelisatiewerk, onderhoud van het kerkgebouw, energiekosten, verplichte afdrachten aan de landelijke kerk

- we via Kerkbalans iets mogen (terug)geven van alles wat we dagelijks mogen ontvangen.

- er ook inkomsten zijn via collecten en bijzondere acties

- deze echter niet genoeg zijn om alle kosten te dekken

- Kerkbalans daarom dit jaar minimaal € 66.500 zou moeten opbrengen

- dat bedrag haalbaar is, als we er samen onze schouders onder zetten

- de laatste jaren de opbrengst flink is gestegen

- we daar dankbaar voor zijn

- veel mensen hun bijdrage hebben verhoogd

- zij daarbij soms positief-kritisch keken naar wat ze aan de kerk geven

- ze dat vergeleken met uitgaven aan bv vakantie, hobby's en uitgaan.


- de opbrengst van Kerkbalans nu echter stagneert

- we die trend willen doorbreken, omdat de kosten stijgen

- we daarom iedereen willen vragen, te kijken naar wat u of jij geeft

- u misschien al jaren hetzelfde geeft

- het door omstandigheden wellicht nog niet tot een verhoging kwam

- het daar nu misschien het moment voor is

- omdat we met z'n allen verantwoordelijk zijn

- en het velen van ons goed gaat

- veel mensen niet goed weten wat ze moeten geven

- we daarvoor een richtlijn hanteren, die hieronder is afgedrukt.

- het kan zijn dat u nog niet meedeed aan Kerkbalans

- het nooit te laat is daar verandering in te brengen!

- uw bijdrage bijzonder op prijs wordt gesteld

- er andere gemeenten zijn die leden vragen minimaal 50 of 100 euro te geven als ze afgelopen jaar of jaren minder gaven

- wij dat eigenlijk wel een goed idee vinden

- de kerk immers ook kosten voor u als lid maakt

- een bijdrage ook in termijnen betaald kan worden

- alle giften vertrouwelijk worden behandeld

- giften aan de kerk aftrekbaar zijn voor de belasting.

- we ook een beroep doen op de jongeren

- ze worden aangeschreven vanaf hun achttiende

- we de jongeren willen vragen af te wegen 'wat de kerk jullie waard is'.

- de enveloppen binnenkort worden bezorgd

- uw reactie een week later wordt opgehaald

- we alle vertrouwen hebben dat Kerkbalans een succes wordt

- we zo onze gemeente financieel gezond kunnen houden.


Wie een bedrag wil overmaken voor Actie Kerkbalans kan dat doen via:

NL42 RABO 03280 00531

NL10 INGB 0000 950925

tnv hervormde kerk Herwijnen

onder vermelding van Kerkbalans 2019


namens de kerkenraad

College van kerkrentmeesters

'Aftrap' Actie Kerkbalans

Vrijdagavond 18 januari hopen we de Actie Kerkbalans af te trappen met een korte bijeenkomst met de vrijwilligers. We doen dat in het kerkelijk centrum. Aanvang 19.30 uur. Alle vrijwilligers zijn van harte uitgenodigd.


Leuning

Menigeen zal het al zijn opgevallen: de leuning die is geplaatst bij het fietsenhok, waar het tegelpad omhoog gaat. De mensen die wat moeilijker ter been zijn, hebben zo meer houvast. Met dank aan Gijs de Fockert. 

ACTIVITEITEN 

Zanguurtje

Op D.V. zondag 20 januari zal aansluitend aan de avonddienst weer een ‘zanguurtje’ worden gehouden. Voordat we met elkaar gaan zingen drinken we eerst een kopje koffie of thee. Hebt u/heb jij liederen die u/jij graag zingt? Stop dan een briefje met uw/jouw verzoeknummers in de bus achter in de kerk of mail naar alexenmarleen@live.nl. Het programma wordt rechtstreeks uitgezonden via de kerkradio, maar kan ook live of later via internet worden beluisterd. De luisteraars thuis zullen vooraf een liederenblad ontvangen. U en jij zijn van harte welkom!


Gemeenteavond “ Jong & Oud, iedereen hoort erbij” –

D.V. 22 januari 2019

We staan er niet zo vaak bij stil, maar de kerk is een unieke plek. Op bijna geen andere plek komen er zoveel verschillende generaties samen. Van jong tot oud, iedereen heeft zijn eigen inbreng en samen vormen we de gemeente van Christus. Op deze gemeenteavond willen we met elkaar nadenken over wat het betekent om samen gemeente te zijn, nu en in de toekomst. Er is ruimte voor een stukje toerusting over de verschillende generaties (wat zijn de verschillen en wat kunnen we leren van elkaar), we lezen samen uit de Bijbel en er is volop ruimte voor onderling gesprek. Zo hopen we samen te ontdekken hoe we elkaar nodig hebben in de gemeente.

De kerkenraad nodigt u en jou van harte uit voor deze avond, die verzorgd zal worden door Leantine Dekker van de HGJB. We hopen dat u/jij allemaal komt! Zo kan het echt een ontmoeting tussen jong & oud worden! Dus noteer alvast in uw/jouw agenda: Dinsdag 22 januari 2019 om 20.00 uur in de grote zaal van het kerkelijk centrum.


De Kerkenraad


W E E K V A N G E B E D 2 0 1 9

Ingezonden door gereformeerde kerk

'Recht voor ogen’ is het thema voor de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen. Het thema haakt aan op de oproep om ‘recht te zoeken’ in het Bijbelboek Deuteronomium en is gekozen door de kerken in Indonesië. De kerken in Indonesië vinden het belangrijk het recht voor ogen te houden als basis voor eenheid. In hun land hebben zij ervaren hoe onrecht zorgt voor verdeeldheid en exclusiviteit. Dit terwijl de samenleving voorheen juist gekenmerkt werd door samenwerking en verbondenheid. Als Gereformeerde Kerk van Herwijnen gaan wij eveneens op zoek naar de eenheid in ons geloof door middel van dit thema. Op D.V. zondag 20 januari a.s. zal de week worden gestart met een dienst waarin dominee Evert van der Veen hoopt voor te gaan.


De themadienstcommissie heeft het centrale Bijbelgedeelte verder uitgewerkt in een aantal dagthema's. Verschillende 'groepen' (bv. catechisanten, diakenen, clubs etc.) uit de gemeente zullen met behulp van deze thema's de avonden leiden.

(D.V. 20 TOT EN MET 26 JANUARI) om 19u in de gereformeerde kerk

Maandag 21 januari (op)recht

Dinsdag 22 januari allesomvattende liefde

Woensdag 23 januari wees tevreden

Donderdag 24 januari goed nieuws voor de armen

Vrijdag 25 januari zorg goed voor de aarde

Zaterdag 26 januari Een groot geloof


Wilt u gebedspunten aanleveren? Dit kan via gebed@gkherwijnen.nl. In de kerk zal tijdens deze week ook een gebedsmuur staan, waar u gebedspunten op kwijt kunt.

U bent van harte uitgenodigd om één of meerdere avonden bij te wonen. Wilt u worden opgehaald? Neem even contact op met Geerarda de Vries (0418-592826) Tot dan!Ga naar de volgende kerkbladpagina: Rondom het woord