" Noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel zal ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere." (Rom. 8: 39) 

Uit de gemeente

Zieken
Alle zieken in het ziekenhuis, thuis of op andere plaatsen waar ze verblijven bidden we van harte een spoedig herstel toe, maar bovenal Gods nabijheid. Wat kan er, door allerlei omstandigheden, soms een grote nood zijn, ook psychisch. Er zijn ook gemeenteleden die toeleven naar een operatie, of binnenkort onderzoeken of controles krijgen. Dat geeft vaak onzekerheid en spanning. Laten we hen en hun situatie ook opdragen in onze voorbeden en zo brengen voor het aangezicht van God.
Mevrouw Jo van Os uit Haaften verblijft alweer een paar weken in Het Gasthuis in Gorinchem, waar ze herstelt van een operatie. De hoop en voorzichtige verwachting is dat ze wellicht over niet al te lange tijd naar huis mag.

We leven mee met allen die verdriet hebben, bijvoorbeeld omdat ze kortere of langere tijd geleden een geliefde hebben verloren. We bidden hen toe dat ze troost mogen vinden in het evangelie en bij onze God, de grote Trooster.

 

In memoriam
Op de leeftijd van 86 jaar is overleden

Maria de Fockert-de Joode

laatst gewoond hebbende Molenkamp 78. Sinds 3 april 2001 weduwe van Cornelis de Fockert.
Vorig jaar, in december j.l. had zij nog haar verjaardag gevierd te midden van familie en kinderen. Wie had kunnen bedenken dat het na de Kerstdagen zo zou verlopen? Velen hebben haar gekend binnen ons dorp en de kerkelijke gemeente. Lang gewoond en werkzaam geweest in en op de boerderij aan de Rij-en Uitweg te Herwijnen, en zij hadden vijf kinderen. De laatste jaren heeft zij gewoond in een appartement aan de Molenkamp. Voor haar was het fijn dat zij met regelmaat naar het verzorgingshuis kon gaan, hetzij voor de koffie, een praatje of een warme maaltijd.
In de dienst van Woord en gebed, voorafgaande aan de begrafenis, hebben we gelezen uit Openbaring 21. Een prachtig en bemoedigend gedeelte waarin de apostel ons als het ware verschillende foto’s laat zien en waarbij iets wordt verteld. Zo ook over de tent van God die bij de mensen is en dat Hij bij hen zal wonen. Wat een geweldig perspectief! En wat een vooruitzicht!  De belofte is dat onze God alle dingen nieuw zal maken. We bidden dat de woorden vanuit Openbaring 21 tot troost en bemoediging mogen zijn voor de kinderen, klein- en achterkleinkinderen en de verdere familie.
R.W.Baas
Pastoraal werker

 

Bedankje
Op 24 oktober is onze dochter en mijn zusje Maud Pippel geboren. We zijn ook zeer dankbaar dat Maud op 12 januari gedoopt mocht worden. Graag willen wij iedereen hartelijk danken voor de vele felicitaties en kaartjes die wij mochten ontvangen. Bovenal dank aan God die ons onze dochter en zusje heeft gegeven. 
Arnold, Miranda en Sven Pippel 

 

Van de Zondagsschool
Het is alweer even geleden, maar als Zondagsschool kijken we terug op een mooie kerstfeestviering van de Zondagsschool.
De opbrengst van de collecte, voor het werk van Martin en Marleen 't Hart, die tijdens de dienst is gehouden heeft € 258,80 opgebracht. Eenieder die hieraan heeft bij gedragen willen we langs deze weg bedanken. We zullen vanuit de Zondagsschool dit bedrag aanvullen tot € 500,00.

De gehouden huis aan huiscollecte heeft opgebracht € 1.480,00. Langs deze weg willen we eenieder die hier, op welke wijze dan ook, aan heeft bijgedragen hartelijk danken.

Ook willen we langs deze weg de Fam. de Vree bedanken die ook dit jaar de kerstboom voor de kerstfeestviering heeft verzorgd en de helft van de prijs van de kerstboom heeft gesponsord.
Ook de Vitamine muur willen we langs deze weg bedanken voor het sponsoren van de appels die bij de kinderen in hun tasjes zaten.

Als laatste willen we eenieder die medewerking heeft verleend voor, tijdens of na de dienst heel hartelijk bedanken.
We hopen op en bidden voor weer een mooi en Gezegend jaar met de kinderen van de Zondagsschool.

De kinderen hebben een briefje meegekregen met daarop de tekst van lied 605 uit de bundel Weerklank. Wilt u dit lied thuis met uw kind/kinderen oefenen? Dit lied zal tijdens de themadienst van DV zondag 16 februari a.s. worden gezongen. U kunt het lied vinden op YouTube.
Heeft uw kind/kinderen dit lied nog niet ontvangen geef dit dan a.u.b. aan bij de leiding.
Hartelijke groet,
Annette, Arjan, Netty, Maria, Sjanet, Ralph, Ramona en Marco
Leiding Zondagsschool "Bethel"

 

Verkiezing ambtsdragers
Tegen de benoeming van diaken A. van der Meijden (Nieuwe Steeg) tot ouderling zijn geen tegenkandidaten ingediend. Dat betekent dat de heer Van der Meijden zijn benoeming aanvaardt en bevestigd zal worden als ouderling. Een datum daarvoor is nog niet bekend.
Door de benoeming van Van der Meijden ontstaat een vacature diaken. Gemeenteleden kunnen voor de invulling hiervan namen indienen bij scriba D. de Joode, Lunet 18 in Vuren. Dat moet schriftelijk en ondertekend en mag ook per email. Indienen kan tot uiterlijk maandag 3 februari, 20.00 uur.  Als geen namen worden ingediend, kan de kerkenraad rechtstreeks gaan benoemen.

De heer C. de Jong (Waaldijk, Vuren), die ook is benoemd tot ouderling, heeft zijn benoeming in overweging tot 29 januari. Bij het drukken van dit kerkblad was zijn besluit nog niet bekend.

 

Toeleven naar 1 maart
We leven als gemeente toe naar zondag 1 maart. Die dag mag dominee Roseboom aan onze gemeente worden verbonden. Dat zal D.V. gebeuren in de ochtenddienst (aanvang 10.00 uur), die wordt geleid door dominee H. Roseboom uit Kesteren, de vader van 'onze' dominee Roseboom. De intrededienst waarin dominee Roseboom voor het eerst voorgaat als predikant van onze gemeente begint om 15.00 uur. Twee feestelijke diensten, waarvoor u als gemeente uiteraard van harte bent uitgenodigd! (wat overigens geldt voor alle kerkdiensten, het hele jaar door.)
Achter de schermen wordt druk gewerkt aan de voorbereidingen, om alles in goede banen te leiden. Mogelijk wordt nog een beroep op u gedaan, we hopen dan op uw medewerking.

Op zondag 23 februari nemen dominee en mevrouw Roseboom afscheid in Oudega. Dinsdag 25 februari hopen ze in Herwijnen te arriveren.

 

Themadienst - Liefde! God houdt van jou
Liefde gaat over van generatie op generatie en dat geldt ook voor de liefde van God. Denk(t) u/jij daar elke dag wel aan? Niet altijd hè? Daarom willen we er deze dienst bij stilstaan, met alle generaties bij elkaar.
Door andere verplichtingen van de dominee die dag, is een vroege dienst deze keer niet mogelijk. Om toch alle kinderen, groot èn klein, erbij te betrekken begint de dienst op D.V. 16 februari om 18.00 uur.

De kinderen hebben op de zondagsschool al een lied ingestudeerd, dat ze samen met Tiemen op de piano, zullen zingen.

Er is voor allen een uitgebreide liturgie. Voor de allerkleinsten is er crèche, in de tuinkamer.

Na de dienst is er koffie, thee, lekkers en genoeg om na te kletsen. Dus kom ook en laat je verrassen!
We zien u/jullie graag,
De commissie


Schoonmaak kerk
Enkele gemeenteleden hebben het initiatief genomen de kerk een grote schoonmaakbeurt te geven. Ze gaan maandag 3 en dinsdag 4 februari aan de slag en starten beide dagen om 8.30 uur. Maar wie pas iets later kan aansluiten is natuurlijk ook van harte welkom, er is genoeg te doen. Nadrukkelijk wordt ook aan mannen gevraagd een handje te komen helpen.

Opgeven kan bij Nel van der Linden (0418-582477) of via dykedejoode@gmail.com
Vele handen maken licht werk! En hoe meer zielen hoe meer vreugd.

Beroep Gereformeerde Kerk
Met de Gereformeerde Kerk zijn we dankbaar dat ds. Groot Karsijn het beroep naar Herwijnen heeft aangenomen. Zo mogen DV beide kerken op het dorp binnenkort weer een herder en leraar begroeten. Dat ze beiden tot zegen van de gemeenten en hun werk tot uitbreiding van Gods Koninkrijk mogen zijn.

Ontmoetingsdag Kerk en Israël
De classicale werkgroep Kerk en Israël houdt dinsdag 10 maart een ontmoetingsdag Kerk en Israël. De dag wordt gehouden in de synagoge van Dieren, Spoorstraat 34. Het officiële programma begint om 10.30 uur, vanaf 10.00 uur is er koffie. Het thema is 'De levenskunst van de Joodse beschaving'. Om 14.45 uur wordt de dag afgesloten. De kosten bedragen € 25,00, ter plaatse te voldoen. Aanmelden voor 1 maart via j.zoelen56@upcmail.nl (0575-844328).

 

Verplaatsing keuken
De werkzaamheden voor de plaatsing van een keukenblok in de tuinkamer zijn in volle gang. Mede dankzij de inzet van vrijwilligers komen we stap voor stap steeds verder. De werkzaamheden geven misschien soms wat ongemak, maar dat is even niet anders. We zien uit naar een fraai resultaat!

 

Afspraken bezoekwerk
Gemeenteleden die bezoek wensen van de kerkelijk werker worden verzocht dat te melden bij Jan Willem Boogert, die momenteel het bezoekwerk coördineert. Hij is bereikbaar via: pastoraat@nhkherwijnen.nl; of 0418-842576.

 

Het dak zit er weer op
Over de afwikkeling van de renovatie van het dak is niet veel meer te melden. We wachten nog op de afwikkeling van één substantieel subsidieverzoek en af en toe komt er via de verkoop van vierkante meters nog een gift binnen. Zodra het laatste subsidieverzoek is afgehandeld, sluiten we de financiële actie rond het dak definitief af.
Wie nog een aandeel wil kopen: zie de formulieren bij de ingang van de kerk en op de website,www.nhkherwijnen.nl. Daar is ook alle achtergrondinformatie te vinden. Direct een bedrag overmaken kan ook, via NL42 RABO 03280 00531.
Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met een van de kerkrentmeesters, Arjo Hobo, Henk de Bruin, Gijs Pippel of Dik de Joode; email: kerkrentmeesters@nhkherwijnen.nl

 

Kerkbalans 2020; nieuwe start
Deze week is of wordt uw reactie op de Actie Kerkbalans bij u opgehaald. Voor de kerkrentmeesters maar ook voor ons als gehele gemeente altijd weer een 'spannende' periode.
Maar we hebben ook vertrouwen dat we er ook dit jaar met z'n allen de schouders onder zetten. Dat ieder zijn of haar verantwoordelijkheid neemt voor het financiële reilen en zeilen van de gemeente. Waarbij de sterkste schouders de sterkste lasten mogen dragen. Fijn dat we zo allemaal ons steentje mogen bijdragen. Wat we recent ook al mochten zien bij de acties rond het dak van de kerk.

Nu we 1 maart dominee Roseboom met zijn vrouw en hun zoon Boaz mogen verwelkomen, hopen we na ruim vier jaar vacant te zijn geweest een soort herstart te maken. Dat kan een goed moment zijn om misschien voor het eerst of opnieuw nog eens goed te kijken naar onze bijdrage voor Kerkbalans. Misschien is die bijdrage al jaren hetzelfde of misschien gaf u tot nu toe niets; maar wilt u toch eigenlijk wel graag een financiële bijdrage leveren aan de kosten van het bezoekwerk, het jeugdwerk, de kerkdiensten en al het andere werk dat wordt gedaan in en door de kerk.

We doen ook een oproep aan alle jongeren om mee te doen! Wat zou het fijn zijn als ook de kerk je aandacht mag hebben! Bijvoorbeeld door af te wegen wat je uitgeeft aan je mobiele telefoon, uitgaan, hobby's, kleding et cetera. Allemaal niks mis mee, maar we gaan ervan uit dat jullie tussen al die uitgaven, de kerk niet vergeten! Praat er ook eens over met andere jongeren, op catechisatie, of met je ouders.

Om de inkomsten in evenwicht te laten zijn met de uitgaven zou de Actie Kerkbalans in 2020 minimaal € 62.500 moeten opbrengen. Dat is een paar duizend euro meer dan de actie nu opbrengt.

We denken dat het moet kunnen. Met de tabel en de slogan als richtlijn 'geef volgens de tabel, dan redden we het wel'.
Van harte bij u aanbevolen! Zoals de landelijke slogan oproept: 'Geef voor je kerk'.

De tabel voor de Actie Kerkbalans
Netto inkomen             Bijdrage kerkbalans     Bijdrage per jaar 
per maand:                  percentage                   in euro’s        
€ 0 - € 500                   0,5%                           € 0 -     € 30
€ 501 - € 1.000            1,0%                            € 60 -   € 120
€ 1.001 - € 1.500         1,5%                           € 180 - € 270
€ 1.501 - € 2.000         2,0%                           € 360 - € 480
€ 2.001 - € 2.500         2,5%                           € 600 - € 750
€ 2.501  of meer         3,0%                           € 900 of meer

Een bedrag overmaken voor de Actie Kerkbalans kan via: 
NL42  RABO 03280 00531
NL10  INGB 0000 950925
t.n.v. hervormde kerk Herwijnen; o.v.v. Kerkbalans 2020
Het college van kerkrentmeesters
kerkrentmeesters@nhkherwijnen.nl

 

VERANTWOORDING
Collecten
Woensdag 25 dec                        €      174,42    gez. avonddienst

Woensdag 1-jan en zondag 5-jan
                                1e collecte    €     158,85    Evangelisatiecomm.
                                2e collecte    €      162,55    Kerkrentmeesters
                                Uitg.collecte €      166,35     Pastoraat en prediking

Zondag 12-jan        1e collecte     €      154,35    Mensenkinderen
                                2e collecte    €      219,55    Kerkrentmeesters  
                                Uitg.collecte €      177,25     Pastoraat en prediking

Zondag 19-jan        1e collecte     €      103,65    Diaconie
                                2e collecte    €      122,90    Kerkrentmeesters  
                                Uitg.collecte €      142,35     Onderhoudsfonds

Ontvangen via:
Carolien Boogert € 20,00 voor het kerkblad
Kerkelijk werker R. Baas € 10,00, € 15,00 en € 20,00 allen voor de kerk
Bezoekbroeder J. van Kuilenburg € 5,00 tijdens bezoekwerk
Diaken A. van der Meijden € 20,00 voor de kerk

Voor al deze giften heel hartelijk dank
Jarigen in de gemeente
Afbeeldingsresultaat voor afbeelding feestDe volgende gemeenteleden van 85 jaar of ouder zijn jarig in de periode dat dit kerkblad verschijnt. Zo kunnen u en jij aan hen denken en hen een felicitatie ter bemoediging sturen.
Datum             Naam                                      Leeftijd Adres
01-02              G. Mus                                    88        Biermanlaan

12-02           ----- F.A. Mus-Muller                       88        Kolstraat

 

Avondmaalcollecte
De avondmaalcollecte van zondag 09-02-2020 is bestemd voor IZB. Met de collecte ondersteunen we missionaire projecten van IZB Impact.
De afdeling IZB Impact richt zich op het ondersteunen van de vorming van nieuwe geloofsgemeenschappen. Hierin werkt de IZB nauw samen met het programma ‘pionieren’ van de Protestantse kerk in Nederland. In alles werken we met verlangen om mensen te laten delen in de vreugde van het evangelie van Jezus Christus.
Meer info zie: https://www.izb.nl/impact/

 

Nieuwsbrief Martin en Marleen ’t Hart
Experience Rwanda
Wat was het mooi om aan een groep uit diverse ondersteunende gemeenten iets te laten zien en ervaren hoe God werkt in dit deel van Zijn wereldkerk. Voor ons als zendingswerkers was het een gelegenheid om ook eens een kijkje te nemen bij elkaar. Eerst trokken we gezamenlijk naar het zuidwesten waar Rik en Caroline Magerwerken. We bezochten de theologische school waar Rik de leiding heeft. Op weg naar de voedselprogramma’s, waar Caroline aan meewerkt, reden we ver het regenwoud in. Regelmatig moesten we uitstappen om de weg vrij te maken van stenen. We hebben mensen ook thuis bezocht, vaak in schrijnende situaties. Rond Kigali draaiden we een morgen mee met de jongeren op de vakschool Ceformi. Samen met de studenten sloten we het bezoek af met hun gebruikelijke lunch. Ook deden we een tienertoer door de wijk waar de meeste tieners van Marleens zondagsschoolklas vandaan komen. Op de nieuwe theologische universiteit ontmoetten we gesponsorde studenten. Ze vertelden wat het voor hen betekent om de kans te krijgen om de studie voor predikant te volgen.

Verder hebben we een morgen heerlijk gespeeld met kleuters in de diverse

speelhoeken in de kerk. De juffen zijn enthousiast bezig om het geleerde in de praktijk te brengen met de gekregen materialenkist. Ook woonden we een schoolfellowship bij. Ruim duizend studenten waren gegroepeerd op het grasveld bij de school. De pastoraal werker werkte op verschillende manieren met groepen studenten het verhaal van de zondeval uit. Zo liet ze zien dat ze gebruik maakte van de handleiding die ze heeft gekregen in een training over Bijbelonderwijs. Na afloop was het een toer om door de menigte kinderen onze auto’s te bereiken. ‘s Zondags waren we te gast in een jeugddienst op het platteland. Het was bemoedigend en verrijkend om samen in de naam van Jezus bij elkaar te zijn. De jongeren vertelden wat voor nieuwe impulsen ze gekregen hebben om nieuwe activiteiten in de gemeente te organiseren.

Wegwijs in ‘t onderwijs
Als team van het onderwijsdepartement zijn we God dankbaar dat Hij ons de mogelijkheid gaf om te werken aan de christelijke identiteit van onze kerkscholen. De training “Onderwijs met een missie” was een hoogtepunt. Tijdens deze training kregen de pastoraalwerkers en de predikanten een handleiding. Deze handleiding vertelt hoe je een Bijbelles voorbereidt en hoe je een Bijbellesprogramma kan organiseren. Het is een compacte handleiding zodat ze het in hun Bijbel kunnen doen. Zo is het altijd beschikbaar. Aan de hand van deze leidraad bereidden ze het Bijbelverhaal van de roeping van Abram voor.
Tijdens onze reguliere schoolbezoeken vroegen we welke impact de training heeft gehad op hun werk in school.
Een leerkracht en pastoraal werker van een kleuterschool vertelde dat ze de handleiding heeft gekopieerd voor alle andere leerkrachten en uitgelegd hoe ze het kunnen gebruiken. Omdat ze op school geen kinderbijbel hebben bereiden ze de bekende verhalen voor met hun eigen Bijbel. Ze maken tekeningen op het schoolbord of ze gebruiken concrete materialen in hun lessen. Deze leerkracht gebruikt de handleiding ook op de zondagsschool.

Voor ons is het duidelijk dat we volgend jaar een vervolg moeten geven aan trainingen. Door onze schoolbezoeken weten we inmiddels welke leerkrachten ervaring hebben met het geven van goed georganiseerde Bijbellessen. In bijeenkomsten kunnen we hen koppelen aan leerkrachten die hier hulp bij nodig hebben. Ook kunnen we leerkrachten aan elkaar koppelen zodat ze hun ervaringen kunnen delen. Feitelijk heeft deze manier van werken ons meer opgeleverd dan wat wij in eerste instantie dachten.
ICT ontwikkelingen
Waren de computerlokalen in de vorige nieuwsbrief nog in de planningsfase, inmiddels is er op drie scholen vooruitgang geboekt. Zowel de Martyrsschool als de Solid Foundationschool hebben tien laptops gekocht en in gebruik genomen. Op een derde school, 40 km buiten de stad, is de elektriciteit niet stabiel.

Samen met Marleen hebben ik twee leerkrachten van Solid Foundationschool getraind om computerles te kunnen geven in de drie hoogste groepen. De boeken gaan uit van een speciaal ingerichte laptop en een server. Op overheidsscholen worden kleine laptops van het “One Laptop per Child” programma uitgedeeld waar alles op staat. De kerkscholen moeten alles zelf regelen. Het is me gelukt om de programma's ook op de laptops van onze scholen te installeren, zodat de leerkrachten gewoon het boek kunnen volgen. Op het “examen” is ICT een belangrijk onderdeel van het vak science.

(H)eerlijke tieners
De laatste tijd komen er steeds minder tieners naar de zondagsschool. Als leiders begonnen we ons dan ook af te vragen wat hiervan de reden zou kunnen zijn. De tieners zeiden zelf dat er geen problemen waren. De tieners die aanwezig zijn, zijn betrokken en doen goed mee.
Op een zondag hebben we de stoute schoenen aangetrokken en hen bevraagd wat er aan de hand zou kunnen zijn. Eerst wilden ze er niets over zeggen. Nadat we zeiden dat we samen een familie vormen en horen te werken aan goede relaties, deelden ze hun gedachten. Ze gaven aan dat de reden is dat er te veel gelezen en geschreven moet worden. Waardoor er te weinig tijd overblijft om over het Bijbelgedeelte na te denken en het te bespreken. Lezen en schrijven doen ze de hele week al op school. Op de zondagsschool willen ze graag tijd hebben om de Bijbelse boodschap tot zich te nemen, zodat ze kunnen groeien in geloof. Net voor dit gesprek hadden we de gelijkenis van de goede Herder vers voor vers behandeld. Daar kregen we een compliment over. Zo kregen we goede feedback. We gaan ermee aan de slag. Wat heerlijk, die eerlijke tieners!

We zijn dankbaar voor:
• De fijne tijd die we hebben beleefd in de GZB-Experience reis.
God doorbrak vele grenzen. Het was bemoedigend voor zowel Rwandezen als Nederlanders.
• De vooruitgang op het gebied van Bijbel-, kleuter- en computeronderwijs in de kerkscholen.

  1. De goede start die bisschop Nathan gemaakt heeft.

Wilt u bidden voor:
• Bisschop Nathan staat voor grote uitdagingen. Hij moet veel besluiten nemen die een grote impact hebben op de levens van mensen. Bid dat hij deze besluiten kan nemen op de manier van Jezus, onze goede Herder.
• De tieners die nu met de nationale examens bezig zijn. Bid voor helderheid en rust.
• Een evenwichtig Bijbelprogramma voor tieners, zodat zij geraakt worden en in hun geloof worden opgebouwd.
• Mei volgend jaar loopt onze uitzending af. Omdat er nog veel werk te doen is, geloven we dat we nog 2 jaar van waarde kunnen zijn voor de kerk in Rwanda. Bid dat onze uitzending met 2 jaar verlengd kan worden.
Hartelijk dank voor uw gebed!

 

ACTIVITEITEN

  

 


dorcas hulp nederlandEen project van Dorcas steunen én straks genieten van bloemen- en plantenpracht?
Dat kan met de potgrondactie van werkgroep Dorcas Herwijnen. Over enkele maanden is het al weer voorjaar. Ongetwijfeld wilt u dan weer genieten van mooie bloemen en planten in uw tuin en/of bloembakken. Hiervoor hebt u natuurlijke en zuivere producten nodig, zoals Jardino universele potgrond en daar kunnen wij voor zorgen!
Universele Jardino potgrond, 40 liter (1 zak) voor € 4,00 en als
speciale actie drie zakken voor € 11,00!!!
De actie ‘Spaarpotgrond’ is eenvoudig, u kunt namelijk op twee verschillende manieren uw bestelling doorgeven:
–  Per mail: dorcaspotgrond@gmail.com
–  Door onderstaande bestelstrook in te leveren.
Uw bestelling moet uiterlijk 2 maart a.s. bij ons binnen zijn. Uw bestelling wordt op zaterdag 7 maart 2020 thuisbezorgd. Bij voorkeur betalen via de bankrekening van de werkgroep; contant betalen bij bestelling of contant betalen bij aflevering mag natuurlijk ook. Het rekeningnummer is NL93 RABO 0103 3803 02 t.n.v. Werkgroep Dorcas Herwijnen, o.v.v. spaarpotgrond en uw eigen adresgegevens.

Bestellingen worden bij u thuisbezorgd in de gemeente Vuren, Herwijnen, Hellouw en Haaften. Kortom, u hoeft niet te sjouwen, u heeft geen reiskosten, u bent verzekerd van een goed kwaliteitsproduct van Jardino én u steunt op deze manier hulpbehoevende mensen.
Uw geld komt gegarandeerd goed terecht. De opbrengst wordt dit jaar gebruikt voor het Dorcas programma ‘Integratie kwetsbare kinderen Oekraïne’.
.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Aantal zakken: ______ stuks

jardinoNaam:____________________________________________
 
Straatnaam:________________________________________
 
Plaats:____________________________________________
 
Telefoonnummer:________________________________________

Betaling: ·0 Contant bij opgave   0 Contant bij aflevering   0 Per bank
Inleveren uiterlijk 2 maart a.s. in de daarvoor bestemde dozen in de kerken van Herwijnen en Vuren of bij:
– fam. S.B. de Vries, Gendershof 35 te Haaften
– fam. D.J. van Arkel, Molenkamp 7 te Herwijnen
– fam  H. van Wijgerden, Mijnlieflaan 2 te Herwijnen
– Margriet de Bruijn, Waaldijk 71 te Vuren                             

 

Van de zending commissie
Op D.V. zaterdag 14 maart a.s. vindt de jaarlijkse GZB dag plaats in de Midden Nederland hallen in Barneveld. Het thema is ‘Geef het door!’, het Evangelie van generatie op generatie’. Samen willen we luisteren naar inspirerende verhalen uit Gods wereldwijde kerk. Voor kinderen en jongeren zijn er aparte programma’s met onder andere een optreden van Marcel Zimmer én is er kinderopvang aanwezig. Het is echt een dag voor het hele gezin!

Wanneer:   D.V. Zaterdag 14 maart 2020 van 09.45 tot 15.45 uur
Locatie:     Midden Nederland hallen, 
                   Thorbeckelaan 123, 3771 ED Barneveld
Sprekers:   Prof.dr. Wim Verboom
                   Ds. Jonathan Soro
                   Gert Jan Segers

Kijk voor meer informatie en om u aan te melden op www.gzb.nl/gzb-dag. Zie ook de flyer en poster in de kerk.

 

Gerelateerde afbeeldingBehoefte aan contact of bezoek?
Iedereen die behoefte heeft aan bezoek of contact met de kerk (of die weet dat iemand anders dat heeft), kan dat melden bij:
ouderling J.W. Boogert – 0418 842 576
of bij de wijkouderling of bij een ander kerkenraadslid.
mailen kan ook: pastoraat@nhkherwijnen.nl

 

Op de hoogte/meeleven
Graag willen we als kerkelijke gemeente onze bestanden zo actueel mogelijk houden. En we leven graag met u en jou mee, in zowel goede en in minder goede tijden. Dus:

Gaat u verhuizen?
Laat het ons even weten.
Afbeeldingsresultaat voor plaatje computerTrouwplannen? Een jubileum te vieren?
We stellen een bericht erg op prijs
Een geboorte?
Stuur ook ons een kaartje
Verdriet of verlies?
Ook dan leven we graag met u mee.

U wordt vriendelijk verzocht een bericht te sturen aan de scriba: scriba@nhkherwijnen.nl
tel.: 0183- 637092

 

 


Ga naar de volgende kerkbladpagina: Actueel nieuws e.a.