" Noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel zal ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere." (Rom. 8: 39) 

Uit de gemeente

Zieken
In de afgelopen week is Karin de Joode, Meerenburg 8, opgenomen geweest in het zieken voor een operatie. Na een paar dagen mocht zij weer naar huis om daar verder te herstellen. We wensen haar van harte beterschap.
In het afgelopen weekeind is William, zoontje van Kees en Corline de Fockert, Parallelweg 24 opgenomen voor een behandeling aan zijn handje in het Beatrixziekenhuis in Gorinchem. De verwachting is dat hij over enkele dagen weer naar huis mag. Ook William wensen we van harte beterschap en sterkte voor Kees en Corline.

Naast degene die we met name hebben genoemd zijn er ook gemeenteleden die de nodige zorgen en verdriet kennen. Zorgen vanwege de, soms ook, broze gezondheid. Of verdriet omdat zij een naaste hebben verloren. Laten we ook deze gemeenteleden gedenken in onze persoonlijke gebeden.

 

Dank u wel
Graag wil ik u bedanken voor de kaarten, bloemen en aandacht op een andere manier tijdens het herstellen van de operatie. Ik ben dankbaar dat de periode van herstel uiteindelijk toch is meegevallen.
Hetty van Arkel

 

Geboren
Op 24 oktober is geboren Vera Jannette, dochter van Age en Gerdine Leiseboer. Haar roepnaam is Vera. Graag willen we de ouders van harte feliciteren met de geboorte van Vera. Wat een wonder en reden tot dankbaarheid is het om nieuw leven te mogen ontvangen uit de hand van onze Schepper. We willen jullie Gods nabijheid toewensen en veel wijsheid bij het opvoeden van Vera. We wensen en bidden ze toe dat zij voorspoedig mag opgroeien.
Het adres van: Age en Gerdine Leiseboer, Waaldijk 90, 4171 CG Herwijnen.

 

In Memoriam Hendrika van Arendonk-Overheul

Op 21 oktober is aan de Achterweg 101 overleden

Riek van Arendonk-Overheul.

Na een lange periode van ziekte mocht zij het leven loslaten. Op haar laatste verjaardag 29 september was de dagtekst in haar dagboekje ‘Een hand vol koren’: Jakobus 2: 14-17. Wat werd haar leven daar treffend beschreven: “14 Wat voor nut heeft het, mijn broeders, als iemand zegt dat hij geloof heeft, en hij heeft geen werken? Kan dat geloof hem zalig maken? 15 Als er nu een broeder of zuster zonder kleding zou zijn en gebrek zou hebben aan dagelijks voedsel, 16 en iemand van u zou tegen hen zeggen: Ga heen in vrede, word warm en word verzadigd, en u zou hun niet geven wat het lichaam nodig heeft, wat voor nut heeft dat dan? 17 Zo is ook het geloof als het geen werken heeft, in zichzelf dood.” Haar leven was zorgen voor een ander. Daarom zijn Ad en zijn kinderen dankbaar dat ze nu een tijd voor haar konden zorgen in haar eigen vertrouwde omgeving.

In het geloof gaat het niet om grote woorden. Maar geloof moet gedaan worden. Het moet je hele bestaan doortrekken. Daarin heeft Riek een ieder voorgeleefd. Daarom werd het uitgangspunt voor de afscheidsdienst in een volle kerk: Liefde is een werkwoord! We zongen lievelingsliederen van Ad en Riek. We branden de huwelijkskaars van hun 55 jarig huwelijk, maar in de dienst werd dit een Paaskaars. Want voor wie gelooft in Jezus geldt: Nu jaagt de dood geen angst meer aan.

We condoleren Ad, de kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen en verdere familie ook vanaf deze plaats.

We besluiten met de zin waarmee we ook de overdenking beëindigden: “Geloven als een wijze van leven is meestal een stilzwijgend gebeuren.”

Rook Verkaik

 

Beroepingswerk
Nadat er op het voornemen tot het uitbrengen van een beroep op ds. B.A. Belder, uit Brakel, geen bezwaren zijn ingediend is op dinsdag 30 oktober het beroep officieel ingegaan. Ds. Belder heeft drie weken de gelegenheid om hier een beslissing op te nemen. Afgelopen zondag, 4 november, is ds Belder in de ochtenddienst voorgegaan. Naar aanleiding van de teksten uit Galaten 2: 15 – 20 en Galaten 3: 19-29 sprak ds Belder dat wij worden gered door het geloof in Jezus Christus en niet uit de werken van de wetten. Een boeiende en duidelijk boodschap en een opdracht aan ons. Afgelopen donderdag 8 november is een gemeenteavond gehouden waarin we kennis hebben gemaakt met ds. Belder en zijn vrouw en zij met onze gemeente.
 Een kaartje of een berichtje zal de familie zeker steunen en bemoedigen in deze toch wel spannende tijd. De contactgegevens zijn Fam. B.A. Belder, Marktplein 1, 5306 BA Brakel.babelder@hotmail.com
Wilt u ook de familie Belder en het beroepingswerk op dragen in uw persoonlijk gebed?

 

Doopdienst
In de dienst van zondagochtend 11 november zullen er twee kindjes vanuit onze gemeente worden gedoopt, Renée Boogert en André Blom. Het is altijd weer een bijzondere gebeurtenis voor kind, hoewel zich daar niet van bewust, ouders en gemeente dat Gods Verbond door het zichtbare teken van de doop wordt bevestigd. Dat het een goede en mooie dienst mag worden waarin het Evangelie ten volle mag doorklinken. In dezelfde dienst zal ook de voorbereiding op het Heilig Avondmaal plaatsvinden. De dienst zal worden geleid door ds A. Stijf uit Ede.

 

Censura Morum
In verband met de komende bediening van het heilig Avondmaal is er gelegenheid tot Censura Morum op woensdag 14 november van 19.30 tot 20.00 uur in het kerkelijk centrum.

 

Avondmaalcollecte 18-11-2018
Project 10 27 van GZB; Oog voor elkaar | Geloven in Spangen, Rotterdam-West
In de Rotterdamse wijk Spangen wonen meer dan 80 verschillende culturen op een vierkante kilometer. Veel van deze wijkbewoners zijn werkloos, zonder goede opleiding en spreken de Nederlandse taal niet of nauwelijks. Maar het grootste probleem in de wijk is dat de verschillende groepen geen of weinig contact hebben met elkaar. De jonge pioniersgemeente Geloven in Spangen (GIS) werkt met veel inzet aan het verbinden van verschillende (doel)groepen. De mensen die betrokken zijn bij Geloven in Spangen vormen een positieve uitzondering op de regel en vormen met elkaar een veelkleurige en diverse groep waar rijk en arm elkaar ontmoeten. Ze geloven in de wijk en willen zich met daad en Woord inzetten voor dit gebied, dat jarenlang het ‘afvoerputje’ van Rotterdam was.
Geloven in Spangen kenmerkt zich door een kleinschalige aanpak, dichtbij de mensen, waarbij zoveel mogelijk aangesloten wordt bij bestaande initiatieven en in nauwe samenwerking met instanties als school en welzijnsorganisaties. Waar mogelijk worden wijkbewoners ingeschakeld. Geloven in Spangen brengt mensen in beweging en wil bij hen interesse voor het christelijk geloof wekken.
Zij weten zich daarnaast geroepen om belangeloos betrokken te zijn in de plaatselijke gemeenschap(pen) en netwerken van de wijk Spangen. Daarom werken ze samen met anderen waarbij ze geloven dat die ander geliefd is door God, onafhankelijk van leeftijd, geslacht, opleiding, sociale status, etniciteit, lichamelijke of geestelijke gezondheid, etc. In de programma’s die ze aanbieden staan onderlinge relaties centraal.

 

Verkoopdag
De verkoopdag heeft uiteindelijk netto opgebracht: € 11.009,70! Een geweldig resultaat en reden tot grote dankbaarheid. Belangrijk in financieel opzicht, maar ook belangrijk voor de onderlinge contacten en het Gemeente-zijn. Graag willen we dan ook iedereen die op welke manier dan ook heeft meegewerkt, heel hartelijk bedanken. Commissie, medewerker sop de dag zelf, sjouwers, opbouwers, opruimers, sponsoren, lotenverkopers en natuurlijk alle bezoekers et cetera. Ook dorpshuis De Poort hartelijk dank voor de samenwerking.

 

Solidariteitskas
Tegelijk met dit kerkblad ontvangen alle doopleden van 18+ en alle belijdende leden een acceptgiro voor de zogeheten Solidariteitskas. Alle leden worden gevraagd om 10 euro, als bijdrage in de kosten die we afstaan aan de landelijke kerk. Van harte bij u aanbevolen.

 

Vast noteren: Kerststerrenactie op vrijdag 7 december
Vrijdag 7 december hopen we de jaarlijkse huis-aan-huisverkoping van kerststerren te houden. Binnenkort worden de vrijwilligers benaderd, we hopen (en rekenen ook wel een beetje) op uw en jullie hulp!

 

Kerkbalans
Het is alweer november, het einde van het jaar komt langzaam aan dichterbij. We gaan dan onder meer de Actie Kerkbalans afsluiten en voorbereidingen treffen voor de nieuwe actie.
Nog niet alle toezeggingen over 2018 zijn binnen, dus willen we iedereen vragen na te gaan of zijn/haar toezegging van begin dit jaar al is omgezet in een gift. Mocht u het bankrekeningnummer kwijt zijn:
NL 42 RABO 03280 00 531 tnv Hervormde Kerk Herwijnen. Onder vermelding van 'Kerkbalans 2018'. Hartelijk dank.

 

Dankdag
Wie nog een gift wil overmaken vanwege Dankdag (7 november): dat kan via NL 42 RABO 03280 00 531 tnv Hervormde Kerk Herwijnen. Onder vermelding van 'Dankdag 2018'. Contant een gift doen via de collecte of door een bedrag mee te geven aan een vrijwilliger kan natuurlijk ook.

 

 

ACTIVITEITEN

  


Bejaardenbezoekcommissie verzoekplatenprogramma
Hierbij wil ik u herinneren aan de bijeenkomst van de bejaarden-bezoekcommissie verzoekplatenprogramma.
Deze bijeenkomst zal worden gehouden op D.V. woensdag 14 november 2018 om 9.30 uur in het kerkelijk centrum.
Er zijn in het afgelopen halfjaar enkele wijzigingen gekomen in de te bezoeken bejaarden. Het is dus vooral voor degenen, die bezoeken afleggen, van belang zoveel mogelijk op deze bijeenkomst aanwezig te zijn. We kunnen deze zaken dan met elkaar doornemen. Voor een goede terugkoppeling is het gewenst, dat de bezoekdames aanwezig zullen zijn.
Mocht u echter verhinderd zijn, laat het dan even weten bij Dicky de Fockert, tel. 581992. Wij rekenen op uw aanwezigheid !

 

Uitzendingen verzoekplatenprogramma
De eerstvolgende uitzending van het verzoekplatenprogramma zal plaatsvinden op D.V. woensdag 21 november a.s. om 18.30 uur.
Verzoeken kunnen ingediend worden bij mevr. M. van Bezooijen (vrijdags voor de uitzending voor 18.00 uur).

 

STEEKVORMPJES VOOR HET ONDERWIJS IN RWANDA
ZODAT ZE HET ALFABET EN DE CIJFERS KUNNEN LEREN!
SPAART U OOK MEE MET DEZE ACTIE VOOR MARTIN EN MARLEEN T’ HART?
Wij (Marianne de Bruin & Jacco Ruitenburg) gaan deze zomer naar Rwanda om daar te kijken bij het project van Martin 't Hart & Marleen 't Hart. Waar het mogelijk is willen we daar ook helpen met hun werk. Met deze steekvormpjes willen we 35 scholen voorzien van complete setjes steekvormpjes, zodat ze hiermee de kinderen het alfabet en de cijfers kunnen leren. Het ontbreken van onderwijs materialen is een probleem in Rwanda. We hebben inmiddels al veel steekvormpjes ontvangen, waar we heel blij mee zijn, maar we kunnen er nog steeds veel gebruiken. Achterin de kerk staat een pot waarin we de steekvormpjes verzamelen.

Als je op de hoogte wil blijven van onze reis, dan kun je onze facebookpagina volgen (“Herwijnen4Rwanda”).Ga naar de volgende kerkbladpagina: Rondom het woord